Wat zijn de veiligheidseisen voor knippers en skinners voor de voedselindustrie?

Waarom vallen knippers en skinners voor de voedselindustrie niet onder bijlage IV van de Machinerichtlijn? Het zijn toch levensgevaarlijke machines? Wat zijn de veiligheidseisen voor dit soort machines?

Vraag

Wij kopen wel eens draagbare machines zoals knippers, skinners (vilder/ ontveller) voor de voedselindustrie. Bij uitzondering maken wij gebruik van dit soort machines. Het verwondert mij dat deze niet onder Bijlage IV van de Machinerichtlijn vallen. Het zijn toch levensgevaarlijke machines. Hoe moet je hiermee omgaan als je het over afschermen van gevaar hebt? Hoe ziet een risicoanalyse er hier uit? Hoe zit het met ernst, frequentie en gevaarafwending? Dit gespiegeld aan machines waar geen mensen aan staan te werken maar die wel zijn dichtgemaakt met afschermingen?

Antwoord

U geeft aan dat u zich verwondert over het beperkte lijstje van machines dat genoemd wordt in Bijlage IV van de Machinerichtlijn 2006/42/EG. U bent van mening dat bepaalde knippers en skinners voor de voedselindustrie ook op deze Bijlage IV-lijst zouden moeten staan. Het is inderdaad zo dat het pertinent niet zo is dat alleen Bijlage IV-machines gevaarlijk zijn; er worden genoeg andere machines gemaakt die net zo of nog gevaarlijker zijn.
De knippers en skinners vallen onder andere onder de Europees Type C- norm EN 12355:2003+A1:2010 (Machines voor voedselbereiding – Ontzwoerd-, ontvel- en ontvliesmachines – Veiligheids- en hygiëne-eisen). Deze norm is per 20.10.2010 geharmoniseerd onder de Machinerichtlijn en valt onder het werkprogramma van CEN/TC  153  ‘Food  processing machinery – Safety and hygiene specifications’.
De norm geeft eisen voor afschermingen en beveiligingen van dergelijke machines. Hoofdstuk 4 van de norm EN 12355 is goed te gebruiken bij de gevarenanalyse van uw specifieke machine en hoofdstuk 5 geeft technische detaileisen aan de veiligheidsmaatregelen die getroffen zouden kunnen worden.
 
Bovenstaand antwoord is afkomstig van FUSACON B.V.