Gebruikersvoorwaarden

Sitevoorwaarden 

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door MYbusinessmedia Holding B.V. is verstrekt, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden  van MYbusinessmedia Holding B.V. die op deze site van toepassing zijn.

Voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van MYbusinessmedia wordt ook verwezen naar de algemene voorwaarden van MYbusinessmedia Holding B.V. die op deze site van toepassing zijn.

Disclaimer

Deze website is een product van MYbusinessmedia Holding B.V.. MYbusinessmedia Holding B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.


Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar redactie@engineersonline.nl, welke wij met de uiterste zorgvuldigheid in behandeling zullen nemen. 

Gebruikersvoorwaarden Engineersonline account

1. Toepasselijkheid
MYbusinessmedia Holding B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7411 EH) Deventer aan de Boreel 70 (hierna: “MYbusinessmedia”), is uitgever van onder meer Engineersonline.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het account voor Engineersonline van MYbusinessmedia Holding B.V. (hierna “het Engineersonline account”). Met het Engineersonline account kunt u met een gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op de website en app van Engineersonline teneinde gebruik te maken van de diensten van Engineersonline. Aan het gebruik van dit account zitten voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden worden hieronder nader uitgewerkt. Door een account aan te maken voor Engineersonline gaat u akkoord met deze voorwaarden. U dient dit dan ook expliciet kenbaar te maken door een aanvinkhokje aan te vinken.

2.  Engineersonline account en het gebruik hiervan

a) Indien u gebruik wenst te maken van het Engineersonline account, dient u zich eerst aan te melden en te registreren.

b) Voor het aanmaken dient u de volgende persoonsgegevens in te voeren: voor- en achternaam, gebruikersnaam, wachtwoord, een geldig e-mailadres, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, bedrijfsnaam, telefoonnummer, website en logo. Wij zullen deze gegevens conform het privacystatement bewaren en gebruiken. Het privacystatement vindt u hier. Door een account aan te maken geeft u toestemming voor alle verwerkingen van uw persoonsgegevens. Uiteraard zullen alle verwerkingen in lijn met het doel zijn waarvoor deze zijn verkregen en conform het privacystatement plaatsvinden.

c) Het door u aangemaakte account dient u te allen tijde middels de gebruikersnaam en door u bedachte wachtwoord af te schermen voor derden. Het is u niet toegestaan het wachtwoord met derden te delen. Het account is dan ook strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om de gebruikersnaam en wachtwoord te exploiteren. U bent dan ook zelf aansprakelijk voor alle handelingen die middels uw account worden verricht. Als u het vermoeden heeft dat uw gebruikersnaam en/of wachtwoord in handen van derden zijn gekomen, dan bent u verplicht om MYbusinessmedia hier per direct van op de hoogte te stellen.

d) MYbusinessmedia heeft te allen tijde het recht uw account tijdelijk of permanent te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker een account tijdelijk of permanent te ontzeggen, bijvoorbeeld wanneer een gebruiker naar het oordeel van MYbusinessmedia in strijd handelt met deze voorwaarden.

e) MYbusinessmedia zal zich redelijkerwijs inspannen om het Engineersonline account aan u ter beschikking te stellen en bereikbaar te houden. MYbusinessmedia kan evenwel niet garanderen dat de website en/of het Engineersonline account te allen tijde of ononderbroken beschikbaar zullen zijn. MYbusinessmedia heeft steeds het recht om de toegang tot de website of het Engineersonline account onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing, verbetering daarvan of enig andere reden. MYbusinessmedia streeft ernaar om de gebruikers tijdig op de hoogte te stellen van een eventueel onderhoud waardoor het account tijdelijk niet bereikbaar is. MYbusinessmedia is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website of de diensten, ongeacht de oorzaak daarvan.

f) U bent verantwoordelijk voor de directe en indirecte kosten die gemoeid zijn met het gebruik van het Engineersonline account. U bent daarnaast zelf verantwoordelijk voor een deugdelijk en werkend apparaat, netwerktoegang, internetverbinding, geschikte hardware en software voor het gebruik van het Engineersonline account.

g) MYbusinessmedia behoudt zich het recht voor om delen van het Engineersonline account aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen en het beheer van het Engineersonline account geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

3. Gebruikregels
Mybusinessmedia wenst met haar website een prettige plek te creëren waar een ieder zich vrij voelt om te reageren en ieder zich vrij voelt om de website te blijven gebruiken. Om ervoor te zorgen dat de website een prettige plek blijft, hebben wij een aantal eenvoudige regels en adviezen opgesteld.

 1. De kracht van een reactie is een korte boodschap. Maak uw reactie niet te lang en houd de tekst leesbaar. Het maximum aantal woorden is 250 woorden.
 2. Het is niet toegestaan te werken met ‘Schreeuwende’ HOOFDLETTERS.
 3. U mag uzelf niet voordoen als een andere persoon of organisatie. Reageer eerlijk en bij voorkeur onder eigen naam.
 4. Het is niet toegestaan het account te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de wet- en regelgeving.
 5. Reacties met schuttingtaal of bedreigingen of doodsverwensingen zijn niet toegestaan en zullen dan ook worden verwijderd.
 6. Het is ook niet toegestaan om beledigende, discriminerende of opruiiende reacties te gebruiken. Ook deze reacties zullen worden verwijderd.
 7. Reacties mogen geen privé-gegevens (telefoonnummers, e-mailadressen etc.) van derden bevatten.
 8. Met het plaatsen van uw reactie mag u geen auteursrechten danwel andere intellectuele eigendomsrechten van derden schenden.
 9. Reacties zonder inhoud of enige relatie met het nieuwsartikel voegen geen waarde toe aan het onderwerp en worden door de redactie verwijderd.
 10. U mag het account niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
 11. Bij reacties waarin concreet bedreigingen worden geuit tegen personen of groepen kunnen wij aangifte doen.
 12. Van iedere reactie wordt het IP-adres vastgelegd. Uiteraard zullen deze gegevens zorgvuldig worden bewaard en voldoende beveiligd worden verwerkt.
 13. Discussiëren met elkaar in reacties onder een artikel is toegestaan, zolang de discussie terug te voeren is op de inhoud van het artikel en betogen zijn voorzien van argumenten. In deze discussies gedraagt men zich uiteraard respectvol jegens elkander en in het licht van voorgaande normen.

MYbusinessmedia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder verdere uitleg in reacties te wijzigen, geheel of gedeeltelijk te verwijderen of deze te weigeren.

4. Aansprakelijkheid
MYbusinessmedia sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door u of derden geplaatste reactie of content uit alsook voor het gebruik van de dienst, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van MYbusinessmedia. MYbusinessmedia is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en schade door bijvoorbeeld bedrijfsstagnatie.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk indient bij MYbusinessmedia.

Indien sprake is van een overmachtsituatie dan is MYbusinessmedia nooit gehouden tot betaling van enige vorm van vergoeding voor de bij u ontstane schade. Onder overmacht wordt onder meer doch niet uitsluitend verstaan: Oorlog, storingen of uitvallen van internet, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen en brand.

U bent aansprakelijk en vrijwaart MYbusinessmedia voor aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade, boetes en kosten die verband houden met de door u geplaatste reacties en content.

5. Licentie
Alle auteursrechten, databankrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van de websites MYbusinessmedia berusten uitsluitend bij MYbusinessmedia. MYbusinessmedia behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten ten aanzien van de websites van MYbusinessmedia voor. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MYbusinessmedia is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook websites van MYbusinessmedia geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, óók niet als de bron wordt vermeld.

Door plaatsing van enige content op onze sites geeft u MYbusinessmedia een onvoorwaardelijke licentie van onbeperkte duur om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan, anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook. Indien u geen rechthebbende bent op de geplaatste content dient u toestemming te hebben van de rechthebbende voor plaatsing en de naam van de rechthebbende te vermelden indien deze dat wenst. Tevens dient u bij plaatsing of inzending van beeldmateriaal toestemming te hebben van de geportretteerde.

6. Privacy en cookies
Het privacystatement van MYbusinessmedia is van toepassing op ieder gebruik van websites van MYbusinessmedia en maakt integraal deel uit van deze voorwaarden. Klik hier om naar het privacystatement te gaan.


MYbusinessmedia legt aanvullende informatie omtrent het gebruik van de diensten van MYbusinessmedia vast en verzamelt deze informatie door middel van het gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken. De wijze waarop de data wordt verzameld en een omschrijving van de doeleinden kunt u hier teruglezen in het cookiestatement van MYbusinessmedia.

7. Duur
Deze voorwaarden gelden voor onbepaalde tijd. De voorwaarden gaan in zodra u zich voor het account aanmeldt.

Wanneer MYbusinessmedia heeft moeten constateren dat u geruime tijd geen gebruik heeft gemaakt van het account, heeft zij het recht het account af te sluiten. Onder geruime tijd in dit artikel wordt verstaan een periode van 12 maanden. Uiteraard zal MYbusinessmedia u tijdig van het voornemen op de hoogte stellen, opdat u nog kunt voorkomen dat het account wordt afgesloten.

8. Slotbepalingen
MYbusinessmedia kan deze gebruikersvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Wij adviseren u daarom regelmatig de voorwaarden te controleren. Mocht u een wijziging niet willen accepteren, is het mogelijk voor de aangekondigde wijzigingsdatum uw account op te zeggen. Heeft u dit niet gedaan, dan wordt geacht dat u akkoord bent met de voorwaarden.

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de overige bepalingen in stand blijven en tussen MYbusinessmedia en u blijven gelden. De niet-geldige bepaling zal door MYbusinessmedia en u worden vervangen door een bepaling die wel geldt tussen MYbusinessmedia en u en zoveel als mogelijk dezelfde strekking heeft als de niet-geldige bepaling.

De versie van de communicatie en informatie opgeslagen bij MYbusinessmedia wordt geacht juist te zijn, tenzij u het tegenbewijs aanlevert.

MYbusinessmedia kan de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst overdragen aan een derde die de betreffende bedrijfsactiviteiten van haar overneemt.


Op deze gebruikersvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van het Engineersonline account samenhangen, is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Zwolle is exclusief bevoegd met betrekking tot dergelijke geschillen