Betekenis nieuwe Machinerichtlijn voor reeds langer in gebruik zijnde machines

Vraag 1a: Wat betekent de nieuwe Machinerichtlijn voor reeds langer in gebruik zijnde machines?

Antwoord 1a

Het is niet noodzakelijk om reeds langer in gebruik zijnde machines (wel of niet CE-gemarkeerd), die ongewijzigd blijven, aan de nieuwe Machinerichtlijn aan te passen.

Vraag 1b

Wat zijn de consequenties als er wijzigingen aan bestaande machines worden doorgevoerd?

Antwoord 1b

Als er een "ingrijpende aanpassing", zoals verandering van beoogd gebruik of substantiële wijziging op een bestaande machine wordt uitgevoerd moet de machine opnieuw CE-gemarkeerd worden volgens de nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG. Een en ander valt te lezen in de zogenaamde "Guide to application of Directive 2006/42/EC – 2nd Edition – June 2010" door de Europese Commissie uitgegeven (downloaden hier). Deze gids beschrijft in § 72 New and used machinery deze situatie.
The Machinery Directive also applies to machinery based on used machinery that has been transformed or rebuilt so substantially that it can be considered as new
machinery.

Vraag 1c

Wat moet er gebeuren als er zelf installaties worden gebouwd voor eigen gebruik?

Antwoord 1c

Artikel Machinerichtlijn 2006/42/EG artikel 2i geeft als definitie van „fabrikant": elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die machine (of samenstel machines) ontwerpt en/of produceert, en die verantwoordelijk is voor de overeenstemming van deze machine of niet voltooide machine met deze richtlijn teneinde haar onder zijn eigen naam of merk of voor eigen gebruik in de handel te brengen of voor eigen gebruik in te zetten. Kortom het bedrijf is in dat geval volop fabrikant en dient aan alle stappen uit het CE-markeringstraject incusief EG Verklaring van overeenstemming en CE-markering te voldoen.

Bovenstaand antwoord is afkomstig van:
Functional Safety Consultants Nederland
Vogelenzangseweg 20, 4124 AS HAGESTEIN
E : info@fusacon.nl
P : +31 (0) 347 352 519
F : +31 (0) 877 843 520
W : www.fusacon.nl