Technologiebranches wijzen Verhagen op valkuilen topgebieden

FHI, federatie van technologiebranches steunt het topgebiedenbeleid, maar ziet een aantal gevaarlijke valkuilen bij de uitvoering. De beleidswijzigingen van het nieuwe ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, bedrijfslevenbeleid in plaats van industriebeleid en topgebieden ter vervanging van de sleutelgebieden, waardeert FHI positief.

"Mooi in lijn met ons technologiemanifest van juni 2010", zegt  federatievoorzitter Eric van Schagen over de ‘bedrijfslevenbrief’ van minister Maxime Verhagen. "We vroegen niet om meer geld, wel om meer herkenbaarheid van het beleid op kabinetsniveau. Daar wordt nu een aanzet voor gemaakt. We zijn benieuwd welke concrete acties er uit voortkomen."

FHI-directeur Kees Groeneveld benoemt enkele valkuilen die bij de uitwerking van het beleid vermeden moeten worden. "Er moet op worden gelet dat de teams per topgebied niet ieder voor zich te geïsoleerd en te zeer top-down aan de gang gaan", waarschuwt hij. "Technologische innovaties in topgebieden als chemie, agro-food, life sciences, water en energie kunnen nooit tot stand komen zonder de ‘enabling push’ van applicatiespecifieke hightech systemen. Als je die verbinding per topgebied niet maakt, dan ben je zelfs de beperkt beschikbare middelen niet optimaal aan het besteden", is de analyse van Groeneveld.

Personeelstekort grootste bedreiging

"Voor de technologiebranches en de verschillende waardeketens waarin zij opereren is en blijft de beschikbaarheid van gekwalificeerde arbeidskrachten de grootste bedreiging voor de komende jaren. Ook wat dat betreft wijst FHI op de noodzaak verbindingen te leggen. In de bedrijfslevenbrief is er wel wat aandacht voor onderwijs en arbeidsmarkt, maar het beleid zal zich in de uitvoering moeten uitstrekken over drie ministeries. Behalve EL&I, zullen ook de ministeries van Onderwijs en van Sociale Zaken maatregelen moeten nemen om ruimte te scheppen voor oplossing van de knelpunten."

Bedrijfsleven en wetenschap

Een derde thema waar FHI specifiek aandacht voor vraagt is de delicate dynamiek tussen bedrijfsleven en wetenschap. "De technologiebranches zien nadrukkelijk het belang van een eigen onafhankelijke positie van wetenschappelijke onderzoeksinstituten. Continuïteit in de bestedingen daarin is belangrijk voor de middenlange termijn, ook voor de economische ontwikkeling. Verbindingen met het bedrijfsleven zijn uiteraard belangrijk voor de technologiebranches, maar dat moet wel efficiënt gebeuren en met garanties voor een level playing field in de markt. Het scheiden van verantwoordelijkheden kan voorkomen dat hoogleraren hun tijd besteden aan lobby en het ondernemertje spelen in plaats van te werken aan wetenschappelijke en technologische doorbraken", meent Groeneveld.