Provincie Noord-Brabant versnelt realisatie Smart Mobility innovatiecentrum Helmond met subsidie van 2,5 miljoen

De provincie Noord-Brabant stelt 2,5 miljoen euro ter beschikking om samen met initiatiefnemers TNO en de gemeente Helmond de realisatie van een open innovatiecentrum voor slimme mobiliteitsoplossingen te versnellen. De investering wordt gedurende 2022 ingezet om de testinfrastructuur te realiseren waarmee nieuwe mobiliteitsoplossingen kunnen worden geoptimaliseerd.

Het intelligent functioneren van het voertuig in zijn omgeving krijgt steeds meer aandacht van nationale en internationale beleidsmakers. Dat betekent ook dat onderzoek en R&D zich steeds meer op het voertuig in zijn omgeving richt: in het verkeer, in de stad, op corridors en op logistieke hubs. Om van experimenteren met slimme mobiliteit tot opschaling richting praktijk te komen moeten innovaties getoetst worden op systeemniveau. Niet alleen functioneel, maar juist ook om de maatschappelijke impact te toetsen.

Ellen Lastdrager, Managing Director Traffic & Transport, TNO: "Onze ambitie is om met het open innovatiecentrum vruchtbare grond te bieden aan bekende en nieuwe partners in innovatie-ecosystemen. Die ecosystemen gaan een stap verder zodat we samen de toekomstige systemische mobiliteitsuitdagingen bij de horens kunnen vatten en tegelijkertijd de economische slagkracht van Nederland en die van zuidoost Brabant in het bijzonder kunnen vergroten. De uitdaging en kans ligt daarbij in het verbinden van de traditionele automotive industrie met de ICT sector en nationale en regionale overheden."

Helmond als thuisbasis

Het testen van mobiliteitsoplossingen op systeemniveau vergt uitgebreide R&D infrastructuur. Vaak betreft het complexe systemen, die over verschillende waardeketens lopen (automotive, ICT, fysieke infrastructuur, verkeersmanagement), wat veiligheidsbeoordeling en implementatie ingewikkeld maakt. Een nauwe koppeling tussen virtuele modellen, en fysieke testomgevingen is nodig om de effecten over de keten te kunnen beoordelen en voorspellen. In en rondom de Automotive campus in Helmond is die infrastructuur reeds aanwezig, zoals bijvoorbeeld de A270; een kilometerslange real life testomgeving uitgerust met camera’s, transponders en wifibakens, en kruispunten met intelligente verkeerslichten.

Om de bestaande testfaciliteiten te transformeren tot een breed gedeeld open innovatiecentrum zijn er samen met de partners een aantal vervolgstappen gedefinieerd:

  1. Aanpassing van het exploitatiemodel waarbij het instrumentarium ten dienste komt te staan van innovatieprojecten en programmatische samenwerkingen binnen innovatie-ecosystemen, met hierin bijzondere aandacht voor MKB en onderwijs.
  2. Positionering, waarbij wordt gekeken naar de inbedding van het centrum in het bestaande innovatielandschap om het onderscheidend vermogen en toegevoegde waarde met het oog op de innovatie- en R&D agenda’s te borgen.
  3. Aanpassing en vernieuwing van het instrumentarium gekoppeld aan nationale R&D-agenda’s met de programma’s resulterend uit de R&D-mobiliteitsregeling, Groeifonds Digitale infrastructuur voo Toekomstbestendige Mobiliteit en het Smart Transport Delta Plan.
  4. Passende huisvesting.