Beleidsregel boeteoplegging arbo-wetgeving aangescherpt

De Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving is per 23 juli 2019 gewijzigd naar aanleiding van jurisprudentie van de Raad van State. Dit betekent dat overtredingen op de Arbowet scherper worden beoordeeld en beboet.

De wijziging houdt in dat de Inspectie SZW bij arbeidsongevallen die leiden tot letsel en ziekenhuisopname voor de hoogte van de boete meer kijkt naar de ernst en de duur van het letsel en de duur van de ziekenhuisopname. Daarbij gaat zij uit van het letsel en/of de ziekenhuisopname zoals opgenomen in het boeterapport.

Boetes omhoog

Verder wordt ook de bijlage (tarieflijst) van de beleidsregel aangepast. Deze wijziging is bedoeld om het sanctiebeleid met betrekking tot het niet voldoen aan de verplichtingen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aan te scherpen. De boete voor bedrijven die de verplichtingen van de RI&E onvoldoende naleven, is verhoogd van categorie 4 naar categorie 5 (van € 3.000 naar € 4.500). De situatie waarbij de werkgever niet beschikt over een RI&E is aangemerkt als een overtreding met directe boete. Voor de situatie dat een Plan van Aanpak ontbreekt, waarin is aangegeven welke maatregelen worden genomen en binnen welke termijn, is het boetenormbedrag verhoogd met twee categorieën (van 2 naar 4, van € 750 naar € 3.000). Ook deze situatie wordt nu aangemerkt als een overtreding met directe boete.
Als de werkgever in het geheel niet beschikt over een RI&E en Plan van Aanpak, wordt dit aangemerkt als één overtreding, namelijk het niet beschikken over een RI&E. Voor overige tekortkomingen met betrekking tot de RI&E en het Plan van Aanpak is het normbedrag met één categorie verhoogd (van 2 naar 3, dus van € 750 naar € 1.500).
De verhoging van het normbedrag met één categorie gaat ook gelden voor de naleving van de RI&E wat betreft het werken met gevaarlijke stoffen, waaronder kankerverwekkende stoffen en stoffen die toxisch zijn voor de voortplanting.

Onderzoek Inspectie SZW

Als de Inspectie een tekortkoming constateert ten aanzien van de RI&E en/of het Plan van Aanpak, legt zij eerst een waarschuwing of eis op, voordat ze overgaat tot het opleggen van een boete.
Deze wijzigingen van de beleidsregel, en met name de wijzigingen van de bijlage, zijn voor werkgevers zeer relevant. Uit een eerder deze maand gepubliceerd onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat in 2016 slechts 49 procent van de werkgevers beschikte over een RI&E. Slechts 30 procent van de bedrijven heeft een RI&E waarin ook daadwerkelijk alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd.

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandigheden: wetten.overheid.nl/BWBR0032326/2019-07-23

Bekendmaking in Staatscourant: zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-40497.html

Bron:www.awvn.nl