Arbeidsinspectie Jaarplan 2022

Onlangs publiceerde de Arbeidsinspectie het Jaarplan 2022. De Inspectie zal meer inzetten op het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en controle op naleving van arbozorgverplichtingen. Ook zal er meer samengewerkt en afgestemd worden op Europees niveau.

Vanaf 1 januari heet de Inspectie SZW Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Daarmee is de inspectie nauwer verbonden met de sinds 2021 in Bratislava gevestigde European Labour Authority (ELA). “In economische zin is de arbeidsmarkt steeds meer Europees", zegt Rits de Boer, inspecteur-generaal van de NLA. “Dat grijpt in op alles wat in ons land te maken heeft met werk, arbeidsregels, arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid. De noodzaak en het belang van de afstemming van het toezicht – dus van de ELA – zal naar verwachting alleen maar toenemen. Via de ELA werken we samen met toezichthouders in andere lidstaten.”

Meer inspecteurs

Sinds 2018 zijn er veel mensen aangenomen; de personeelsomvang was 1150 fte in 2017 en gaat naar 1570 in 2022. In de eerste jaren lag de focus bij het aannemen van inspecteurs vooral op Major Hazard Control (MHC) en arbeidsomstandigheden. Nu ligt het zwaartepunt bij Arbeidsmarktfraude. 

Gevaarlijke stoffen, arbozorgverplichtingen

De NLA gaat zich onder andere meer inzetten op het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, waaronder het vaker inspecteren bij grote chemische installaties (Brzo-bedrijven). Verder wordt er intensiever gecontroleerd op naleving van arbozorgverplichtingen. Vanaf 2022 wordt bij alle arbo-inspecties standaard gecontroleerd op minimaal de aanwezigheid van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak en bij voorkeur ook op de kwaliteit en inhoud ervan. De controle op het basiscontract met een arbodienst of -arts wordt daarnaast binnen meerdere programma’s verricht.
 

Balans (50/50) aanbrengen tussen actieve en reactieve inspecties

De Inspectie moet niet alleen onderzoeken wat al fout is gegaan bij een bedrijf, maar ook interventies doen die veiligheid en gezondheid bevorderen. Preventie is van belang, net als achteraf vaststellen waarom de werkgever nalatig was. Om die reden is het belangrijk om een balans te hebben tussen de inzet van capaciteit op ‘reactief’ en op ‘actief’.
Ongevalsonderzoeken, klachten, signalen en meldingen zijn daarbij de reactieve inzet. Programmatische en preventieve inspecties op het terrein van gezond en veilig werk zijn de actieve inzet. De verhouding actief/reactief heef zich goed ontwikkeld de afgelopen jaren, maar de balans is nog niet bereikt. Ook in 2022 zal hierop actief worden gestuurd.

Download het jaarplan: https://www.inspectieszw.nl/publicaties/jaarplannen/2021/11/23/jaarplan-2022