Vraag over verplaatsen en opnieuw in bedrijf stellen van oude machines

Hoe zit het met de Wetgeving omtrent het verplaatsen en opnieuw in bedrijf stellen van oude machines (voor 1995) binnen de EU?

Volgens de toelichting op de Machinerichtlijn hoeven deze niet te voldoen aan de Machinerichtlijn. De Machinerichtlijn is ook van toepassing op machines die zijn gebaseerd op gebruikte machines die zo substantieel zijn omgevormd of omgebouwd, dat zij kunnen worden beschouwd als nieuwe machines. De vraag doet zich voor wanneer de omvorming van een machine wordt beschouwd als de bouw van een nieuwe machine die onder de Machinerichtlijn valt. Is er intussen jurisprudentie te vinden over het bovenstaande waarin het allemaal wat duidelijker wordt gemaakt?
 

Antwoord 

U vraagt om jurisprudentie ten aanzien van het CE-markeren van verplaatste bestaande machines en aangepaste productielijnen. Het is ons onbekend of er over deze thema’s al actuele jurisprudentie te vinden is. Wel is tijdens de eerste lezing op het Safety Event 2012 van twee voorbeelden de reactie van de Nederlandse Arbeidsinspectie weergegeven. Ook zijn er aanknopingspunten te vinden in AI-58. 

Vraag 2

Moet plaatsing van een machine op een andere locatie, of in een ander gebouw, of andere manieren van aan- en afvoer van producten, of andere operatoren, of een andere taal worden gezien als substantieel? 
 

Antwoord vraag 2:

Uw vraag bestaat uit de beschrijving van 5 verschillende situaties, zodat hieronder de antwoorden per situatie worden gegeven.
1) Plaatsing op andere locatie: een machine die van binnen de EU verplaatst wordt naar een andere locatie binnen de EU hoeft vanwege deze verplaatsing niet (opnieuw) CE-gemarkeerd te worden. De gebruiker moet ervoor zorgen dat de machine voldoet aan de Arbeidsmiddelenrichtlijn.
2) Plaatsing in een ander gebouw: Zie onder 1).
3) Toepassing van een andere manier van afvoer of aanvoer: Een andere manier van aan- of afvoer van een product uit een machine kan aanleiding zijn voor een nieuwe CE-markering op de machine of het samenstel van machines. Denk aan de toevoeging van een handling-robot waar vroeger een mens de belading van de machine verzorgde. Het is ook duidelijk dat de oorspronkelijke fabrikant geen rekening heeft gehouden met de risico’s die bij de gewijzigde af- of aanvoer ontstaan.
4) Toepassing van andere operatoren: een gebruiker moet zorgen dat de medewerkers aan de machine het kennisniveau, de vereiste ervaring en de taal zoals weergegeven in de gebruiksaanwijzing bezitten. Nu leidt de inzet van bijvoorbeeld Polen aan een machine met een Nederlandse handleiding niet tot een nieuwe CE-markering. In dit geval moet de gebruiker (werkgever) zorgdragen dat hij Poolse medewerkers voldoende instrueert voor het uit te voeren werk. Dit kan door vertalen van delen van de gebruiksaanwijzing en/of opstellen van werkinstructies in het Pools.
5) Andere taal: Als je als bedrijf een machine bedoeld voor taalgebied A in wil zetten in taalgebied B is het verstandig om te oorspronkelijke fabrikant (tegen betaling) te vragen om levering van een gebruiksaanwijzing voor taalgebied B. Is dit geen optie dan geldt hetzelfde als onder 4). 
 
Bovenstaand antwoord is afkomstig van

Fusacon BV, Functional Safety Consultants Nederland
Vogelenzangseweg 20, 4124 AS HAGESTEIN 
E :   info@fusacon.nl
P :   +31 (0) 347 352 519
F :   +31 (0) 877 843 520