Vallen onze magazijnstellingen onder de Richtlijn Bouwproducten of de Machinerichtlijn?

Zijn onze magazijnstellingen – die aan het gebouw vastzitten – bouwproducten of is het een onderdeel van een machine?

Vraag:

Wij zijn machinebouwer en leveren een geautomatiseerd magazijnsysteem voor pallets bestaande uit stellingen, goederenliften (voor de Z bewegingen) en shuttle-satelliet systemen (voor de XY bewegingen). De magazijnsystemen bestaan uit meerdere verdiepingen en hebben plaats voor enkele duizenden pallets.

De werking is heel globaal als volgt. Een operator vraagt op een HMI (human-machine-interface= gebruikersinterface) aan welk type product hij wil hebben en het magazijnsysteem haalt deze pallet geheel automatisch op en levert deze af bij de in-/uitvoerpositie bij de operator. Het systeem werkt ook in omgekeerde richting voor het inslaan van pallets.

De vraag is of de stellingen (die vastzitten aan het gebouw, maar wel specifiek worden ontworpen en gebouwd voor de machines en producten die erin bewegen) onder de CPD (Construction Products Directive= Richtlijn Bouwproducten) vallen en daarvoor moeten worden voorzien van een CE-markering. Met andere woorden zijn het bouwproducten of is het onderdeel van de machine (=het magazijnsysteem met alles wat daarbij hoort)?

Antwoord:

Onderscheid moet worden gemaakt tussen de eisen die worden gesteld aan de machine en de eisen die aan magazijnstellingen worden gesteld in het kader van de CPR .

Allereerst is de vraag of het product of een productdeel van de magazijnstelling zoals thans gepresenteerd valt onder de CPR.
 
Daarvoor is de eerste vraag; is het een machine of een bouwwerk in het kader van de CPR . Naar  onze mening is de magazijnstelling uit de casus geen onderdeel van een bouwwerk en moet worden gezien als een machine onder de volgende condities:
–    Indien de magazijnstelling wordt verwijderd, dan heeft dit geen invloed op de sterkte, stijfheid en stabiliteit van het gebouw.
–    De magazijnstelling heeft geen functionele verbindingen met het gebouw d.w.z. de constructie van de machine/magazijnstelling biedt geen verbindingsroute door het gebouw of ondersteuningsconstructie om functionele plekken van het gebouw met elkaar te verbinden, is geen onderdeel van een bouwkundige vluchtroute, etc.

Naar onze mening is bij het voldoen aan bovenstaande eisen geen sprake van een bouwwerk of onderdeel van het bouwwerk in de zin van de CPR en valt de machine dan onder de Machinerichtlijn en niet onder de CPR.

Op grond van de Machinerichtlijn en op grond van de Richtlijn arbeidsmiddelen worden er evenwel eisen gesteld aan de sterkte, stijfheid en stabiliteit van de magazijnconstructie, maar die worden bepaald op grond van de risicoanalyse uit de Machinerichtlijn. Immers u bent wel verantwoordelijk dat de constructie van de machine, in dit geval de magazijnstelling en de machines die daarin opereren, niet bezwijkt en stabiel is, zelfs ook bij dynamische belastingen.

Binnen het Bouwbesluit worden in Nederland wel eisen gesteld aan een magazijnstelling als die een bepaalde hoogte overstijgt voor het verkrijgen van een bouwvergunning.  Hier is dan sprake van een bouwwerk, geen gebouw zijnde en uit dien hoofde kunnen eisen gesteld worden zoals gesteld in het Bouwbesluit. Dat laat evenwel onverlet dat het hier nog steeds een machine betreft en op grond van de Europese regelgeving de Europese eisen van de CPR voor een definitie als bouwproduct niet van toepassing zijn.

Deze vraag is beantwoord door Fusacon BV