NOW-regeling met 9 maanden verlengd

Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met drie tijdvakken van drie maanden. FME vindt het ‘een uitstekend steunpakket’ waarmee het kabinet laat zien ook aandacht te hebben voor de zogenoemde ‘laat-cyclische’ sectoren.

"De maak- en technologische sector krijgt de komende maanden nog harde klappen als gevolg van de coronacrisis", zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé. "Dit is een realistisch steun- en herstelpakket, het kabinet is er zeer goed van doordrongen dat het economisch zwaar weer is en heeft begrepen dat we ons uit de crisis moeten investeren. Ik kijk uit naar de innovatiemaatregelen waar het kabinet zegt op Prinsjesdag mee te komen".

De nieuwe NOW-regeling

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 16 november 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor oktober, november en december. De verlengde NOW-regeling (de 3.0 versie) hanteert nagenoeg dezelfde systematiek van tegemoetkoming als de huidige regeling, maar bevat ook wijzigingen.

 • De NOW 3 regeling kent drie tijdvakken. Het eerste tijdvak loopt van 1 oktober tot en met 31 december, het tweede tijdvak van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en het derde tijdvak loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.
 • Het maximale vergoedingspercentage in het eerste tijdvak bedraagt nog 90% van de loonsom. Hiervan gaat 80% naar de bedrijven en 10% wordt ingezet voor scholing en van-werk-naar-werk-trajecten.
 • Het maximale vergoedingspercentage wordt per tijdvak van 3 maanden langzaam verlaagd: in het tweede tijdvak bedraagt het maximale vergoedingspercentage 70% en in het derde tijdvak 60%.
 • Vanaf het tweede tijdvak (januari 2021) kunnen uitsluitend nog bedrijven die 30% of meer omzetverlies lijden een beroep op de NOW-ondersteuning doen.
 • In de huidige regeling zijn werkgevers verplicht om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en wordt bij definitieve vaststelling 100% van de loonsomdaling verrekend met de verstrekte subsidie. De NOW 3 regeling biedt vanaf het eerste tijdvak (oktober) ruimte om een gedeelte van de loonsom te laten dalen zonder dat dit tot uiting komt in een verlaging van de subsidie bij de vaststelling. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, naar 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak.
 • De korting van 5% van het subsidiebedrag, die in de huidige NOW-regeling wordt toegepast als er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag zonder overeenstemming met vakbonden over het aantal ontslagen, vervalt.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in de eerste twee tijdvakken gelijk zijn aan de NOW 1 en 2, namelijk maximaal tweemaal het dagloon, te weten € 9.538 bruto per maand. In het derde tijdvak (april 2021) zal dit maximum worden verlaagd naar maximaal één keer het dagloon.
 • De inspanningsverplichting gericht op scholing en het verbod op het uitkeren van dividend en bonusuitkeringen blijven in de NOW-systematiek bestaan.
  De vaste (forfaitaire) opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%.
 • Net als in de NOW 1 en 2 ontvangt een werkgever na de aanvraag een voorschot van 80% van het subsidiebedrag en bij de vaststelling de overige 20%.

Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen, waarbij een aanvraag ingediend kan worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december). Voor elk van de genoemde tijdvakken kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of de NOW 2 kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3.