Herziening Machinerichtlijn: conceptversie eerste helft 2021 verwacht

De komende herziening van de Machinerichtlijn was een belangrijk onderwerp tijdens
de virtuele bijeenkomst van het Platform Industrie en Veiligheid eind november 2020. Een van de grote potentiële veranderingen in de richtlijn is dat er rekening gehouden zal worden met nieuwe technologieën.

De Machinerichtlijn die in Nederland geïmplementeerd is in het Warenwetbesluit Machines, stamt alweer uit 2006. Dus was het hoog tijd voor een modernisering. Hoewel er nog geen conceptwetsvoorstel van de Europese Unie beschikbaar is, zijn de contouren van de voorgenomen regelgeving wel bekend. Diverse elementen in de machineregelgeving worden, zo is de verwachting, aangepast en geactualiseerd.

Van richtlijn naar verordening

Een andere verandering is de aanpassing van richtlijn naar verordening. Dit betekent dat de Europese regelgeving niet meer door alle lidstaten zelf hoeft te worden omgezet in nationale wetgeving. In plaats daarvan is de Verordening straks rechtstreeks werkend waardoor dit in alle landen precies hetzelfde uitwerkt.  De Machineverordening wordt dan voor iedereen binnen de Europese Unie gelijk.

Nieuwe technologieën

Een van de grote potentiële veranderingen is dat er rekening gehouden zal worden met nieuwe technologieën. Zo is te verwachten dat er eisen geformuleerd worden aan besturingssystemen die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie. Daarnaast is het de bedoeling dat de richtlijn voortaan onder het New Legislative Framework zal vallen. Dit is een algemeen Europees principe dat voor het vrije handelsverkeer van goederen geldt. Dit heeft vooral gevolgen voor inspecties en instanties die moeten toetsen of de machines veilig zijn en aan de wet voldoen, de notified bodies.

Conceptversie Machineverordening

De conceptversie voor de nieuwe wetgeving zal waarschijnlijk in de eerste helft van 2021 verschijnen. Het zal dan (waarschijnlijk) de Machineverordening gaan heten. De Europese Commissie heeft gemeld dat dit tegelijk zal verschijnen met voorstellen om kunstmatige intelligentie te gaan regelen. Omdat veel nieuwe machines gebruik maken van nieuwe digitale technologieën wordt hier binnen Europa een koppeling gemaakt.

Extra bijeenkomst Platform Industrie en Veiligheid

Rond de tijd van het verschijnen van de conceptversie zullen alle belangstellenden uitgenodigd worden om hun reacties op het voorstel te delen. De bedoeling is om dat door middel van een extra bijeenkomst van het Platform Industrie en Veiligheid te organiseren. Omdat het Ministerie van SZW de inbreng uit die bijeenkomst wil betrekken bij de reactie op het voorstel voor Verordening, zal de bijeenkomst kort na publicatie van het voorstel plaats moeten vinden. Dit heeft te maken met de vastgestelde procedure waarbij het Ministerie binnen zes weken na verschijnen van het voorstel voor Verordening de Tweede Kamer moet informeren en moet aangeven in hoeverre het voorstel gesteund kan worden.  Vervolgens begint het Europese proces van onderhandelen. En als alle Europese lidstaten instemmen dan kan iedereen aan de slag met de nieuwe verordening. Aangezien niet iedereen meteen al zijn machines kan aanpassen, is de verwachting dat er een ruime overgangstermijn wordt ingebouwd.

Bron: NEN