Kennis per strekkende meter

‘Kennis opdoen’ en ‘bijblijven in de techniek’: dat zijn voor veel technici belangrijke redenen voor een bezoek aan een vakbeurs. Ook Electronics & Applications is weer een gelegenheid bij uitstek om die kennis bij te spijkeren. Maar zelden vind je op één plek zoveel gebundelde kennis per strekkende meter: zowel de kennis van de aanwezige exposanten als die van de beursbezoekers. Dat maakt de beurs tot de perfecte voedingsbodem voor de aloude wijsheid extra – kennis delen is kennis vermenigvuldigen. Vooral ook in het begeleidende seminarprogramma spannen tientallen experts – die met beide benen stevig in de techniek staan – zich in om hun kennis te delen met hun toehoorders. Samen geven die sprekers een actueel beeld van de technologieën en technieken waar we nu en in de komende jaren mee te maken krijgen. En wellicht steken ze er zelf ook nog iets van op, want de bezoekers zijn immers alle experts in hun eigen specifieke vakgebied.

Tips & trucs in veelomvattend seminarprogramma

Het congresprogramma van Electronics & Applications is dit jaar uitgebreider en veelzijdiger dan ooit. In maar liefst negen seminars bespreken deskundigen onderwerpen die nauw aansluiten bij de actualiteit. Elektronica is bijvoorbeeld essentieel voor het Internet of Things en ook innovaties in de gezondheidszorg zijn dikwijls gebaseerd op elektronicaontwikkelingen. Een heet hangijzer is verder de altijd weer terugkerende vraag: is elektronicaproductie in de Benelux nog wel – of juist wéér – mogelijk? De twee grootste gemene delers van alle seminars:

  • al vroeg in het ontwikkelproces van producten en diensten moeten cruciale beslissingen worden genomen die bepalend zijn voor de rest van het proces, en
  • samenwerking in de keten is een absoluut vereiste.

Alle seminars zijn gericht op engineers, innovators en hun managers en duren een halve dag. Na de lunch hebben de deelnemers dan voldoende tijd om op de beursvloer te kijken welke exposanten zich bezighouden met de ‘s ochtends gepresenteerde onderwerpen.

De voertaal van de seminars is Nederlands, met uitzondering van het FPGA-seminar op donderdagochtend 1 juni. Daarvoor zijn zoveel buitenlandse experts aangetrokken, dat het handiger was om het Engels als voertaal te hanteren.

Dinsdag 30 mei

Internet of Things, the business case (Croesezaal)

Er zullen niet veel mensen zijn die nog nooit van het Internet of Things hebben gehoord. Hoewel sommigen denken dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen, is het toch wel duidelijk dat vrijwel iedere engineer er binnen de komende vier of vijf jaar mee te maken krijgt. Dat moet ook wel, want tegen die tijd zijn wereldwijd al tientallen miljarden ‘dingen’ gekoppeld aan het internet, zowel in de consumentensector als in de industrie. Door het toevoegen van connectiviteit aan industriële producten of processen ontstaan nieuwe kansen en mogelijkheden. Bijvoorbeeld kostenbesparing, of extra waarde creëren door de gegenereerde data te verkopen. Het toepassen van IoT kan grote gevolgen hebben voor een onderneming. Verdienmodellen (‘as a service’), personeelbestanden en toeleveringsketens moeten kritisch worden bekeken om het maximale uit IoT te halen. Tijdens dit seminar krijgen bezoekers aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden tips om van het IoT voor hen een succes te maken.

Embedded software voor connected devices (Croesefoyer)

Ook over het IoT, maar dan meer de software-aspecten ervan, gaat het seminar ‘Embedded software voor connected devices’. Hier krijgen engineers en toepassers van embedded software concrete tips om de juiste beslissingen te nemen. Want de beslissingen in het begin van het proces zijn van groot belang voor de uiteindelijke prestaties van de ‘devices’. Sprekers gaan in op de aanpak van processen en de keuzes die moeten worden gemaakt om te komen tot goede, veilige en betrouwbare embedded software.

software

  

Concrete tips voor goede, veilige en betrouwbare software.

Developing for (medical) healthcare (Seminarzaal 1)

Ontwikkelingen in de elektronica volgen elkaar in spectaculair tempo op. Maar ook de gezondheidszorg en de medische technologie lijken zich de afgelopen jaren in een stroomversnelling te verbinden. Wat een veelbelovend toekomstbeeld moet het opleveren als beide disciplines aan elkaar worden gekoppeld. Sterker nog: er zijn al diverse voorbeelden van innovatieve medische technieken met behulp van elektronica. Ook dit seminar wil dat (opnieuw) duidelijk maken: hier delen experts op het gebied van innovatieve producten voor de healthcare-industrie hun ervaringen met de bezoekers. Een van de voorwaarden voor succes is bijvoorbeeld dat hardware en software vroegtijdig op elkaar worden afgestemd. Maar er zijn nog meer aspecten die al vroegtijdig in het proces aan de orde moeten komen, om zodoende het risico van een kostbare en onnodig vertraagde marktintroductie te beperken. Business developers, directieleden en ontwikkelaars van medische devices kunnen in dit seminar rekenen op bruikbare tips

patch ecg

Een ECG-patch van Holst Centre: innovatieve elektronica voor innovatieve healthcare.

Woensdag 31 mei

Elektronica-productieproces, design bepaalt TCO (Croesezaal)

Het idee dat je een in principe goed elektronica-ontwerp zo maar ‘over de schutting kunt gooien’ van een productiebedrijf, is niet erg realistisch. Veel beslissingen die worden genomen in de ontwerpfase hebben ook hier weer grote consequenties voor de rest van het proces. De ontwerper moet dus al vroeg in de ontwerpfase rekening houden met een groot aantal facetten. Naast – uiteraard – de functionaliteit moet hij of zij bijvoorbeeld al rekening houden met de betrouwbaarheid (reliability) en de produceerbaarheid van het product. In dit seminar worden tools aangereikt om te komen tot een optimaal productieproces. Deze tools kunnen onder meer bijdragen aan een lagere TCO (Total Cost of Ownership) en een kortere time to market, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en betrouwbaarheid van het product. Tevens zal blijken dat dit niet gaat zonder een goede samenwerking binnen de keten.

ontwerp

Beslissingen in de elektronica-ontwerpfase hebben consequenties voor de rest van het productieproces.

Tomorrow’s electronics 2017 (Croesefoyer)

Het traditionele seminar over de ‘elektronica van morgen’ is telkens weer een hoogtepunt in het conferentieprogramma van de E&A-beurs. Hier kijken sprekers uit wetenschap en industrie wat verder vooruit: wat staat ons de komende jaren te wachten op elektronicagebied. Het accent ligt dit jaar op ‘micro-assembly’. Wat kan er nog allemaal gaan gebeuren op een chip en op minuscuul kleine printed circuit boards? Vervaagt het verschil tussen een PCB en een chip? Veel nieuwe technologie komt ‘on board’. Zo zijn MEMS-sensoren op de chip nu al een trend en is geïntegreerde fotonica – light-on-a-chip – bezig met een sterke opmars.

Met al die nieuwe techniek zijn ook weer veel nieuwe producten te maken. Natuurlijk de elektronische pil die je inslikt en die daarna informatie uit het lichaam doorgeeft. Spannend is ook of de lang verwachte en gewenste ‘energy harvesting’ modules er nu komen. Kleine devices die energie uit de omgeving oogsten en batterijen overbodig maken.

harvester

Deze energy-harvester oogst zijn energie uit trillingen.

Electronics & productontwikkeling (Seminarzaal 1)

‘Slimme producten, slim gemaakt’ is het motto van deze editie van Electronics & Applications. Om een succesvol slim product te ontwikkelen (waar natuurlijk elektronica in zit) en het praktisch realiseerbaar te houden, is een goede ketensamenwerking essentieel. In die keten moet een groot aantal vragen worden beantwoord:

  • Hoe verloopt het proces als je een idee voor een connected product hebt?
  • Waar moet je op letten bij partners, van ontwikkeling tot aan product?
  • Welke afspraken over investeringen maak je?
  • Ga je met de (elektronica)productie naar Oost-Europa of China, of is het ook in Nederland mogelijk?
  • Wat zijn de valkuilen?
  • Alle elektronica is te ‘hacken’ dus hoe creëer je een veilig slim product?
  • En wat betekent die beveiliging voor de kostprijs?

De sprekers in dit seminar streven naar het beantwoorden van deze vragen en komen met voorbeelden uit de praktijk om de bezoeker tips te geven voor goede oplossingen en hen op weg te helpen naar een succesvol slim product.

Donderdag 1 juni

User Interface Design (Croesezaal)

De eerste kennismaking met een toestel of instrument verloopt vaak via de gebruikersinterface. En zoals bekend: er bestaat geen tweede kans voor een eerste indruk. De juiste user interface is van groot belang voor een optimale productbeleving. Door de juiste look & feel kun je je concurrentiepositie en met een product het verschil maken. De gebruikersinterface gaat echter niet alleen over de bediening (knoppen, touch of iets anders), maar omvat veel meer. De sprekers leggen uit waarom het belangrijk is om de gebruiker centraal te stellen. Ook laten ze zien hoe het ontwikkelproces er uit ziet. In dit seminar krijgen UI-ontwikkelaars tips en voorbeelden voor een perfect user interface design voor hun machine of eindproduct.

uid

Bij het ontwerpen van een gebruikersinterface gaat het niet alleen om ‘de knopjes’.

FPGA for real-time data processing (Croesefoyer)

Meer dan ooit is veilige dataverwerking in een veelheid aan toepassingen essentieel. Die verwerking moet bovendien real-time gebeuren omdat dikwijls directe actie is vereist. In dat geval worden in het embedded ontwerp vaak FPGA’s gebruikt om data snel te verwerken. In dit seminar gaat het onder meer over het implementeren van een protocolstack in een FPGA. Ook zijn er presentaties over model-based FPGA- en SoC-ontwerp (System on a Chip) en de validering ervan. Het seminar geeft de deelnemers een overzicht van de ontwikkelingen op dit gebied. Ook krijgen die deelnemers praktische tips en trucs om grondig, uiterst snel en betrouwbaar om te gaan met de hun data.

fpga

FPGA’s worden ingezet voor snelle en veilige dataverwerking.

Toekomst van elektronicaproductie in de Benelux (Seminarzaal 1)

De elektronicaproductie is de afgelopen decennia niet erg honkvast geweest: veel productie vertrok aanvankelijk naar Azië en later ook naar de Oost-Europese lagelonenlanden. Dat leverde zeker niet altijd het gewenste succes op: opdrachtgevers werden bijvoorbeeld geconfronteerd met communicatie-, cultuur-  en transportproblemen. Nu is reshoring – dus het terughalen naar productielocaties dichter bij huis, of zelfs in eigen huis – een nieuwe trend. Maar de vraag van OEM’ers is in de tussentijd wel veranderd. Het gaat bij hen steeds vaker om kleine series en uiterst snelle levertijden. Om aan die wensen te kunnen voldoen moeten EMS-bedrijven veranderen in ‘smart factories’ die geschikt zijn voor ‘high mix, low volume’ productie. De centrale vraag in dit seminar is dan ook: ‘hoe ziet de Benelux-markt voor elektronicaproductie er over tien jaar uit?’  De sprekers geven hun kijk op de toekomst en laten door middel van praktische presentaties zien hoe zij zich daar op voorbereiden.

productie

Elektronicaproductie in Azië – kan dat ook (weer) in de Benelux?          

Electronics & Applications vindt plaats van 30 mei … 1 juni in de Jaarbeurs Utrecht. Aanmelden voor de seminars kan via de inschrijfmodule op http://www.eabeurs.nl/. Daar is ook een gedetailleerd programma van alle seminars te vinden.