Aanvullende eisen op de Machinerichtlijn: wat te doen als een klant hierom vraagt?

Sommige buitenlandse klanten stellen aanvullende eisen met betrekking tot machineveiligheid. Dit kost veel tijd en geld. Hoe moet je hiermee omgaan?

Onze machines zijn voorzien van een CE-markering. De risicoanalyse laten we doen door een externe, gespecialiseerde partij. Toch krijgen we van sommige buitenlandse klanten aanvullende eisen met betrekking tot machineveiligheid (Apave uit Frankrijk en de GS-certificering uit Duitsland stellen extra eisen). Dit kost ontzettend veel tijd en geld om te implementeren. Wordt hiermee het idee van één Europese markt niet ondermijnd? Als de regels niet voldoen, is het dan niet beter om de richtlijnen en normen aan te scherpen?

Antwoord

Door te voldoen aan CE-markering verklaart u dat het product voldoet aan de essentiële eisen zoals gesteld in de  Europese productrichtlijn(en), waarbij er verschillende richtlijnen of verordeningen tegelijkertijd van toepassing kunnen zijn op het  product. Door te voldoen aan geharmoniseerde normen die verbonden zijn aan deze Europese productrichtlijnen heeft u hiermee het vermoeden van overeenstemming. 
Afhankelijk van hetgeen in de Europese richtlijn(en) is bepaald voor uw type product en de daaraan verbonden risico’s eist de richtlijn een bepaald niveau van conformiteitsbeoordeling , dat varieert van een zelfdeclaratie van de fabrikant tot en met een certificatie van het product door een derde partij. Dit laatste geldt voor de machines die expliciet genoemd worden in Bijlage IV van de Machinerichtlijn.
Wanneer u aan de vereisten die de Europese productrichtlijnen stellen voldoet, bent u gerechtigd het product op de markt te brengen. Voldoet u niet aan de eisen wanneer u een product op de markt brengt, dan pleegt u een economisch delict, waarbij de overheid kan ingrijpen en zo nodig vervolgen.
In principe is een private contract partner vrij om met u overeen te komen dat er aanvullende eisen worden gesteld aan uw product. Dat kunnen aanvullende eisen zijn ter zake van de productkwaliteit, maar ook de beoordeling van uw product door een derde partij.
Wat niet is toegestaan is dat, indien de genoemde conformiteits-beoordelingspartijen in uw opdracht werken om te voldoen aan de eisen uit de productrichtlijn, zij extra eisen stellen aan uw product om het product in de Europese unie op de markt/in de handel  mogen brengen. Dit is echter een publiekrechtelijke verantwoordelijkheid. 
Indien u het product in Duitsland op de markt wilt brengen als fabrikant, mogen de verschillende landen in Europa geen hogere of aanvullende eisen stellen aan de conformiteitsbeoordeling anders of aanvullend dan zoals genoemd in de Europese productrichtlijn en u daarmee de toegang tot de Europese markt versperren en bijvoorbeeld zodoende hun eigen markt afschermen.
Voor private afnemers die met u een contract sluiten, kan wel degelijk een test worden gevraagd die een hogere kwaliteit of zwaarder testregime vraagt  voor uw product dan de productrichtlijn vraagt. Dit is dan een privaatrechtelijke overeenkomst.
Deze vraag is beantwoord door Fusacon BV