Onafhankelijkheid keuringsinstanties liften in het geding

Sinds 1 januari 2012 is het nieuwe stelsel voor keuringen van liften van kracht. Hierin is ruimte is voor het opdragen van liftkeuringen door onderhoudsfirma’s.

De uitkomsten van een rapport van de Inspectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie) rond de onafhankelijkheid van liftkeurders staan haaks op dit nieuwe stelsel. Uit dit rapport blijkt immers dat het grootschalig inkopen van liftkeuringen door onderhoudsbedrijven de onafhankelijkheid van keuringen bedreigt. Het Liftinstituut is van mening dat dit cruciale gevolgen kan hebben voor de liftveiligheid in Nederland en pleit voor aanpassing van het nieuwe stelsel voor keuringen op dit punt. 
Uit onderzoek van de Inspectie SZW dat aan dit rapport ten grondslag ligt, blijkt dat nog maar twee van de zes in Nederland aanwezige certificerende keuringsinstanties (cki’s) van liften onafhankelijk opereren. De andere vier zijn in meer of mindere mate afhankelijk geworden van de onderhoudsbedrijven die keuringen bij hen inkopen. Bij één van deze instanties is deze afhankelijkheid zelfs 90%.
Bovendien meldt de Inspectie SZW in het rapport dat deze keurende instanties slechts gedeeltelijk invulling hebben gegeven aan de in 2005 met de toenmalige minister van Sociale Zaken gemaakte afspraken over het borgen van hun onafhankelijkheid. Drie cki’s naderen daardoor de grens, waarbij ze het risico lopen hun onafhankelijkheid te verliezen. De keurende instanties geven overigens zelf ook aan dat de toenemende druk van de onderhoudsbedrijven die keuringen inkopen een gevaar vormt. 

Liftinstituut roept op tot maatregelen

Bas Mulder, algemeen directeur van het Liftinstituut, is blij met het onderzoek door Inspectie SZW. “Hieruit blijkt dat de zorgen over onafhankelijkheid van keuringsinstanties van liften terecht zijn. Wij gaan er vanuit dat op basis van deze rapportage het grootschalig inkopen van liftkeuringen door onderhoudsbedrijven wordt verboden. Mede gezien het feit dat keuringsinstanties in toenemende mate controlerende taken gaan overnemen van de Inspectie SZW in het kader van de afslankende overheid.” 
De eerste reactie van Staatssecretaris Paul de Krom (VVD) op dit rapport is dat keuringsinstanties zich tegen de druk van onderhoudsbedrijven kunnen wapenen. Mulder deelt deze reactie niet. “Wat duidelijk in dit rapport naar voren komt is dat het voor keuringsinstanties moeilijk is een onafhankelijke positie te behouden.”

Meer informatie

Het Liftinstituut ziet het als haar taak om de veiligheid van liften, roltrappen en gevelonderhoud installaties te bevorderen voor de gebruiker (passagier, monteur, inspecteur en hulpverlener). Om dit doel te bereiken verzorgt het Liftinstituut veiligheidskeuringen, certificaties en veiligheidstrainingen. Daarnaast neemt het Liftinstituut deel aan Nationaal en Internationaal normalisatie overleg. De verworven kennis wordt verder gedeeld via het vakblad ‘Liftinstituut Magazine’ en de website.
Het rapport van de Inspectie SZW is te vinden op www.liftinstituut.nl/nieuwsoverzicht
 Conclusies Rapport Onderzoek Liftkeuringen.

De belangrijkste conclusies uit het rapport.