Nieuwe EMC Richtlijn op 20 juli 2007

Op 20 juli 2007 ging de nieuwe EMC-richtlijn definitief in. Deze richtlijn 2004/108/EC werd gepubliceerd in de Official Journal of the European Union, L 390/24 op 31 december 2004. De oude EMC-richtlijn 89/336/EEG wordt met ingang van 20 juli 2007 ingetrokken. Er geldt echter een overgangsbepaling: de lidstaten mogen het op de markt brengen en/of de ingebruikname van uitrusting die in overeenstemming is met de bepalingen van Richtlijn 89/336/EEG en die vóór 20 juli 2009 op de markt is gebracht, niet belemmeren.

De belangrijkste wijzigingen van de nieuwe richtlijn ten opzichte van de oude betreffen:

  • De nieuwe wettekst maakt een duidelijk onderscheid tussen apparaten en vast opgestelde installaties, voor wat betreft de eisen en conformiteitsbeoordelingsprocedures;
  • Definities zijn aangevuld met de begrippen ‘apparaat’ en ‘vaste installatie’
  • Hoewel vaste installaties wel aan de EMC-eisen moeten voldoen, behoeven deze niet van CE-markering te worden voorzien, noch behoeft een EG verklaring van Overeenstemming te worden opgesteld;
  • Mobiele installaties worden beschouwd als apparaten;
  • Gewijzigde documentatie- en informatie-eisen voor apparaten;
  • De conformiteitsbeoordelingsprocedure voor apparaten is vereenvoudigd tot een enkelvoudige procedure. Er geldt geen verplichting om een derde partij in te schakelen. De fabrikant heeft de optie om zijn technische documentatie ter beoordeling aan een Notified Body te overleggen;
  • Wanneer er afgeweken wordt van de Europese geharmoniseerde normen of indien deze slechts ten dele worden nageleefd, dan moet de fabrikant een EMC-beoordeling uitvoeren en voorzien in gedetailleerde documentatie waarmee vast komt te staan dat het apparaat in kwestie voldoet aan de eisen van de richtlijn;
  • Apparaten die louter bestemd zijn om ingebouwd te worden in een vaste installatie en niet op andere wijze commercieel beschikbaar voor de markt worden gemaakt, mogen uitgezonderd worden van de toepassing van eisen en procedures die gelden voor apparaten, mits aan bepaalde documentatie-eisen wordt voldaan, onder andere inhoudende voorzorgsmaatregelen die in acht genomen moeten worden om de EMC karakteristieken van de vaste installatie niet nadelig te beinvloeden
  • De regulerende taak van de Competent Bodies is vervallen.

De Europese geharmoniseerde normen zijn niet veranderd ten gevolge van het in werking treden van de nieuwe EMC richtlijn.

Wilt u meer informatie over Europese Richtlijnen en de verplichtingen die daar voor werkgevers uit voortvloeien, dan is het raadzaam een abonnement te nemen op het pakket ‘CE Advies’, een uitgave van uitgeverij Mybusinessmedia.

Klik hier om de integrale tekst van de nieuwe EMC-Richtlijn in te zien. U wordt doorgeleid naar de website van de Europese Unie.