Extra controles in industrie

Europa wil tussen 2007 en 2012 het aantal arbeidsongevallen met een kwart verminderen. Ook Nederland gaat daaraan een bijdrage leveren. Dit blijkt uit het jaarplan van de Arbeidsinspectie, dat oud-minister Donner van SZW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Dit betekent voor machinebouwers en industriële installateurs dat zij niet alleen hun eigen veiligheidszaken goed op orde moeten hebben. Vooral ook de machines en installaties die zij leveren aan hun opdrachtgevers dienen aan alle van toepassing zijnde nationale en Europese eisen en normen te voldoen. Want vooral dáár zullen ze extra worden gecontroleerd.

 

Netwerken

Samen met verschillende brancheorganisaties is een aantal over het land verdeelde veiligheidsnetwerken ingericht. Hierbinnen kunnen bedrijven onderling informatie over ‘best practices’ uitwisselen. Waar nodig biedt de Arbeidsinspectie ondersteuning aan de netwerken. Er is ook samenwerking gezocht met VROM-Inspectie om tot één gedeelde overheidsaanpak te komen.

 

Veiligheidscultuur

Verder heeft de Arbeidsinspectie een ‘Inspectiemodule Veiligheidscultuur’ ontwikkeld om zo in bedrijven de samenhang te kunnen toetsen tussen de aanwezige veiligheidscultuur, het gevoerde beleid en het veiligheidsmanagementsysteem. Na acceptatie van de methode door de betrokken toezichthouders worden er extra inspecties mee uitgevoerd naar de veiligheid in bedrijven.

Bron: NEN