Veertien ideeën over menselijk kapitaal in de techniek beloond

Veertien ondernemers uit het technisch midden- en kleinbedrijf, die reageerden op de oproep MKB Idee, krijgen hulp bij het oplossen van belangrijke mkb-problemen op het gebied van menselijk kapitaal. Deze belemmeringen verhinderen hen te investeren in scholing en ontwikkeling van huidige en toekomstige werknemers.

De MKB Idee-aanvragen zijn erg divers: de een gebruikt augmented reality, de ander wil met een methode van 2×20 minuten leren per week een leercultuur stimuleren. De inzendingen komen van verschillende technische bedrijven, variërend van installatie- tot metaalbedrijf.

Er was 2 miljoen euro subsidie beschikbaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontving 129 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim 12 miljoen euro. Veertien aanvragen krijgen bedragen variërend van 50.000 tot 200.000 euro om de problemen op het gebied van menselijk kapitaal op te lossen.

De projecten die subsidie ontvangen:

Industry 4.0 – It’s people who drive technology

Het ontwikkelen van een platform dat competenties en opleidingen van medewerkers op eenvoudige wijze inzichtelijk maakt, inclusief opties om ontbrekende competenties via een scholingstraject te verwerven.
Inzender: P. van de Mortel, Constructiebedrijf Machinefabriek (M.C.M.)  en Craft Education.

ICT MkBo

Het verbeteren van de aansluiting van het MBO beroepsonderwijs op de (ICT-) beroepspraktijk d.m.v. een methodiek die ontwikkelingen binnen een systeem van leven lang leren bijhoudt. Ook gaan docenten in de praktijk aan de slag en nemen gastdocenten hun lessen over.
Inzender: Ifective, AVIT en De Nieuwe Zaak

Professioneel lerende organisatie

Concept waarbij de sterktes en interesses van medewerkers binnen een multidisciplinair en zelfsturend klantenteam worden versterkt en gestimuleerd. De medewerker kan snel en effectief op zijn of haar zwaktes worden gecoacht. Beoogde uitkomst: een professioneel lerende organisatie.
Inzender: Lomans

Open source, niet denken in patenten, maar samen werken aan talenten

Doelstelling van dit project is de realisatie van een Kenniscentrum Circulaire Economie, een inspiratie centrum waar ondernemers, onderwijs en overheden elkaar ontmoeten en versterken.
Inzender: Maris projects

Smart Photonics Uitdaging

Opstarten van een samenwerkingsverband dat de mogelijkheden vergroot voor kennisontwikkeling, kennisdeling en gezamenlijk gebruik van faciliteiten en investeringen in "human capital" en faciliteiten ten behoeve van de internationale groeimarkt "Smart Photonics".
Inzender: IP2 Solutions i.s.m. Technische Universiteit Eindhoven, Innovatiecluster Smart Photonics (Photon Delta) en LioniX.

Bevorderen IT-Bouwmeesterschap

Ontwikkelen van een innovatief platform, dat organisaties waar softwareontwikkeling plaatsvindt een middel biedt om (nieuw) personeel beter en effectiever software te laten ontwikkelen.
Inzender: Valori Software Improvement

Van ‘Know How’ naar ‘Do How’!

Ontwikkelen van een methodiek die IT kandidaten en de teams waarin zij gaan werken, eerder en diepgaander met elkaar verbindt op het gebied van persoonskenmerken, teamsamenstellingen en cultuuraspecten van het bedrijf. De methodiek creëert een betere overgang tussen de opleiding en de praktijk van een IT bedrijf en is gericht op het verlagen van het uitvalspercentage van nieuwe medewerkers.
Inzender: MyBit

Structureel fluïde leren in een dynamische werkcontext

Creëren van een dynamische werkomgeving, waarin medewerkers niet alleen leren van de concrete werkzaamheden die ze binnen het bedrijf uitvoeren, maar ook doordat ze geprikkeld worden door de context waarin ze zich bevinden. Deze opzet zorgt ook voor kruisbestuiving.
Inzender: Spitters Elektrotechniek

Interne en externe kennisdeling in het MKB

Perfectioneren van een nieuwe methodiek (KnowHow Methode) voor het vastleggen en overdragen van expertkennis binnen MKB-bedrijven, en die vastgelegde kennis voor intern en extern gebruik door te ontwikkelen tot e-learning modules over het toepassen en produceren van hoogwaardige mechanische aandrijfcomponenten.
Inzender: Koninklijke Metaalunie

Naar een duurzaam expertise centrum precisietechniek

Oprichting van een Expertise Centrum Precisietechniek (ECP), dat in een samenwerking tussen MKB, onderwijs en regionale overheid, scholing biedt in de precisietechniek (initiële -, maar ook na-, om- en bijscholing). Ook zal het ECP expertise opbouwen om structureel onderwijsinnovaties in te bedden en om actieve kenniscirculatie in het MKB te organiseren.
Inzender: Koninklijke Metaalunie

Virtuele Leermeesters

De basis van het project is een lesmodule in Augmented Reality: deze dient als ‘skills set’ voor nieuwe leerlingen en dient als aanvulling op de klassikale theorie lessen. De Augemented Reality bril biedt de mogelijkheid van video-bellen met de leermeester, die op afstand kan meekijken en bijsturen. Deze meekijkfunctie stelt leermeesters in staat om meer leerlingen op afstand te begeleiden. Het project anticipeert op de sterk toenemende vraag naar warmtepompmonteurs in het kader van de energietransitie.
Inzender: The Service Concept, Alanno en Kalisvaart Technisch Beheer

Spark: I am the spark that makes your ideas bright

Integrale benadering, waarin ontwikkeling van een curriculum, opleiding van docenten, het (ver)binden van studenten en bedrijven en het investeren in technische faciliteiten worden gecombineerd. De ontwikkelaar gaat in samenwerking met technisch (robotica) mkb en onderwijsinstellingen een curriculum ontwikkelen dat tot doel heeft het tekort aan technisch geschoold personeel op te lossen, ook gericht op leerplekken en -vermogen bij het mkb.
Inzender: Fosho

Nieuwe manier van werving en opleiding in de isolatiesector

Het werven en versneld opleiden van personeel voor de isolatiesector d.m.v. een wervingsgame en activatiecampagne, e-learning en coaching op werkvloer. De gekozen integrale aanpak bevordert de samenwerking tussen bedrijven in de sector onderling en aan de leercultuur binnen individuele bedrijven.
Inzender: Building Changes Support

Een leven lang 2 x 20 minuten

Een leven lang 2 x 20 minuten is een innovatieve opleidingsmethode waarbij wekelijks structureel 2 x 20 minuten aan scholing wordt besteed.
Inzender: De Techniekschool