Professor Lefferts benoemd tot Research Director Green Energy Initiative

Per 1 januari 2013 is Professor Leon Lefferts benoemd tot Research Director van het Green Energy Initiative (GEI). Het GEI is een initiatief om de verschillende activiteiten met betrekking tot duurzaamheid op de UT te coördineren.

Binnen het samenwerkingsverband, Green Energy Initiative, werkt een groot aantal leerstoelen samen op de thema’s ‘Energy from Biomass’, ‘ICT & Smart Grids’ en ‘Advanced Materials’. Bij al deze thema’s is er uitgebreid aandacht voor de verbinding tussen technologische innovatie en gedrags-, organisatie- en maatschappijwetenschappelijk onderzoek, omdat dit onontbeerlijk is voor de succesvolle implementatie van vernieuwingen. Het GEI beoogt de activiteiten, die vanuit de onderzoeksinstituten op deze thema’s plaatsvinden, te coördineren en met elkaar af te stemmen.

Samen met de Programme Director, Jan Emmerzaal, heeft Lefferts de dagelijkse leiding van het GEI. Een belangrijke doelstelling van het GEI is de UT sterker te profileren, zowel in Nederland als binnen Europa, op het gebied van hernieuwbare energie en duurzaamheid. Hierbij wordt niet alleen gefocust op het onderzoek, maar wordt ook aandacht besteed aan duurzaamheid en ‘Green Energy’ in het onderwijs, bij extra curriculaire student-activiteiten en bij de verduurzaming van de campus.

De benoeming van Research Director geldt voor een periode van vijf jaar. Leon Lefferts zal deze taak in deeltijd op zich nemen naast zijn aanstellingen als hoogleraar Catalytic Processes and Materials bij de faculteit TNW en hoogleraar aan de Aalto University in Helsinki.