Opnieuw inspectie op gevaarlijke stoffen en arbeidsveiligheid

Sinds februari 2015 bezoekt de Inspectie SZW opnieuw bedrijven in de sectoren chemie, aardolie, farmacie, kunststof en rubber voor een inspectie. Inspecteurs kijken ook dit jaar of werkgevers de risico’s bij het werken met gevaarlijke stoffen of machines voldoende wegnemen of zoveel mogelijk beperken.

Bedrijven die recent zijn geïnspecteerd en waar tijdens die inspectie overtredingen zijn vastgesteld, worden ook weer bezocht. Wanneer de inspecteur weer gebreken constateert, dan kan een bedrijf, op basis van het sinds 2013 gevoerde scherpere handhavingsbeleid, sneller een sanctie krijgen. Ook de boetebedragen zijn verhoogd. Kijk voor alle boetes en sancties op de webstie Zelfinspectie.nl .

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

De Inspectie SZW controleert of bedrijven de blootstelling aan gevaarlijke stoffen voldoende hebben beoordeeld en beheersen. Deze controle vindt plaats in twee inspectiebezoeken en wordt getoetst volgens het 4 stappen model. In het eerste bezoek kijkt de inspecteur of de aard, mate en duur van de blootstelling is beoordeeld (stap 1 en 2). Indien bij het tweede bezoek blijkt dat deze stappen niet in orde zijn, volgt een boeterapport. Als stap 1 en 2 in orde zijn kijkt de inspecteur of de genomen maatregelen afgestemd zijn op de beoordeling en daadwerkelijk voldoende zijn (stap 3 en 4). Als de inspecteur na twee controlebezoeken nog overtredingen constateert, dan wordt het eerder genoemde, aangescherpte, handhavingsbeleid gevolgd.

Arbeidsveiligheid

De Inspectie SZW controleert ook op arbeidsveiligheid. Er wordt bekeken of er voldoende maatregelen worden genomen waardoor werknemers veilig kunnen werken met machines. De Inspectie SZW bekijkt daarnaast of er geen sprake is van aanrijdgevaar of het veilig werken op hoogte. Deze inspecties worden uitgevoerd bij een steekproef van bedrijven. Tevens richten de inspecties zich op de bedrijven waar vorig jaar overtredingen op dit onderwerp zijn vastgesteld. Er wordt nu gecontroleerd of deze overtredingen zijn opgeheven, niet alleen bij die machines of situaties waar de vorige keer op geïnspecteerd is, maar ook bij soortgelijke machines of situaties. Ook hiervoor geldt dat er sneller en hogere sancties volgen bij herhaalde overtreding. Meer informatie over veilig werken met machines is te vinden op de website van de Inspectie SZW

Meer informatie

Dirk van Well, senior-beleidsmedewerker Stoffen en Arbeidshygiene, tel. 070 337 87 40,
e-mail vanwell@vnci.nl