Nieuwe Orgalime-voorwaarden voor onderhoud en reparatie

De juridische werkgroep van Orgalime heeft nieuwe algemene voorwaarden vastgesteld voor onderhoud (M 17) en reparatie (R 17). Deze voorwaarden kunnen wereldwijd worden gebruikt en zijn beschikbaar in het Engels, Duits,l en binnenkort Fransl.

Deze voorwaarden kunnen worden toegepast voor onderhoud en reparatie aan producten die zelf aan de klant zijn geleverd, maar waarvan de garantieperiode is verstreken, maar ook voor producten die door een derde aan de klant zijn geleverd. Voor veel FME-lidbedrijven vormen onderhoud en reparatie in opdracht van klanten een substantiële activiteit, zodat een adequaat juridisch kader in de vorm van algemene voorwaarden gewenst is.

Wanneer te gebruiken?

  • De M 17-voorwaarden komen in de plaats van de M2000-voorwaarden. De onderhoudsvoorwaarden kunnen worden gebruikt indien een bedrijf met een buitenlandse klant afspreekt dat tijdens een bepaalde looptijd regelmatig preventief onderhoud zal plaatsvinden en dat tijdens die looptijd optredende storingen zullen worden verholpen. De onderhoudsvoorwaarden kunnen ook worden gebruikt indien uitsluitend afspraken worden gemaakt over preventief onderhoud of uitsluitend over het verhelpen van storingen.
  • De R 17-voorwaarden komen in de plaats van de R02-voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen worden gebruikt voor incidentele reparatieopdrachten van buitenlandse klanten, dus als er geen lopend onderhoudscontract is met een klant.

Belangrijkste verschillen

De belangrijke verschillen tussen:

 

Inspanningsverplchting

Belangrijk uitgangspunt in de nieuwe voorwaarden is dat het bedrijf dat onderhoud of reparaties verricht zich moet inspannen om storingen weg te nemen, maar dat geen garantie wordt gegeven dat dit zal lukken. Wel een inspanningsverplichting, maar geen resultaatsverplichting dus. Reden voor deze nadrukkelijke regeling is dat het bedrijf dat verantwoordelijk is voor onderhoud of reparatie niet het slachtoffer mag zijn van gebreken in het ontwerp of de constructie van een product. Die gebreken kunnen immers niet door onderhoud of reparatie worden weggenomen. Onderhoud en reparatie zijn er slechts op gericht het product zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat te houden.

Belangrijk onderdeel van de nieuwe voorwaarden is de regeling van de aansprakelijkheid indien onderhoud/reparatie niet leidt tot wegneming van gebreken. Voor dat geval is voorzien in een duidelijke beperking van de aansprakelijkheid tot redelijke kosten die door de klant zijn gemaakt.

Aanvulling op specifiek contract

De nieuwe voorwaarden bieden een algemene regeling van nagenoeg alle aspecten die aan de orde komen bij onderhoud en reparatie. Naast deze voorwaarden moeten partijen echter altijd nog een separaat contract afsluiten waarin zij specifieke zaken vastleggen, zoals het object van het onderhoud/reparatie, de scope van de overeenkomst (alleen preventief of correctief onderhoud of allebei), de responstijd na melding van een storing, etc. De M 17- en R 17-voorwaarden geven in dit verband een checklist van de belangrijke specifieke zaken.

Online bestellen

De voorwaarden kunnen in hard copy worden besteld via de FME-website:

Er kan ook worden gekozen voor een licentie van ORGALIME voor digitaal gebruik