Is groene waterstof in de toekomst rendabel?

Het produceren van groene waterstof is op dit moment nog erg duur. Zelfs als er lokaal voldoende afnemers voorhanden zijn, moeten ze bijbetalen. Onderzoek dat TNO en DNVGL in opdracht van Enpuls hebben uitgevoerd, voorspelt echter dat het aantal situaties waarin de businesscase rendabel wordt in de toekomst groter zal zijn.

Het onderzoek is één van de meest uitgebreide studies naar de economische haalbaarheid van elektrolyse in Nederland. Enexis-dochter Enpuls heeft het laten uitvoeren om inzicht te krijgen in mogelijke businessmodellen waarin waterstofproductie uit elektrolyse rendabel zou kunnen zijn. Dit zou netverzwaring overbodig kunnen maken. Ook is gekeken naar de mogelijkheden die netbeheerders hebben om het gebruik van waterstof te stimuleren. Daarvoor zijn vier case studies opgezet, die volgens Enpuls samen een representatief beeld geven van de haalbaarheid van het inzetten van waterstof uit elektrolyse voor verantwoord netbeheer.

Wet- en regelgeving

De netbeheerder kan verschillende maatregelen treffen om een waterstofproducent tegemoet te komen. Hierbij valt te denken aan het verlenen van korting op de aansluiting of transportkosten van elektriciteit, of door afspraken te maken over een afnamegarantie voor de geproduceerde waterstof. Echter passen dergelijke maatregelen op dit moment slechts deels binnen de wet- en regelgeving. Als deze wordt aangepast, zich meer netverzwaringsvraagstukken aandienen, de vraag naar waterstof toeneemt, of elektrolysers goedkoper worden, neemt het aantal situaties waarin de businesscase rendabel wordt toe.

Praktijkcases

Om meer inzicht te krijgen, zijn praktijkcases nodig. De overheid zou demonstratie- en pilotprojecten kunnen stimuleren, zoals pilots bij industriële locaties waar vraag naar waterstof is en waterstoftankstations in de buurt zijn, of bij grootschalige wind- en zonneparken, waardoor wind, zon, waterstof, netbeheer en flexibiliteit slim kan worden gecombineerd.