Inspectie SZW gaat in 2020 alle BRZO-bedrijven controleren

De Inspectie SZW gaat komend jaar alle bedrijven inspecteren die onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO) vallen. In de afgelopen jaren werden ongeveer 60% van deze bedrijven door de Inspectie bezocht. Uitbreiding met een aantal gespecialiseerde inspecteurs zorgt ervoor dat alle bedrijven nu een bezoek van de Inspectie kunnen verwachten.

In Nederland gaat het om ongeveer 400 bedrijven, variërend van complexe chemische industrie tot relatief eenvoudige opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen. De verschillende BRZO-toezichthouders, zoals omgevingsdiensten, Inspectie SZW, veiligheidsregio en Rijkswaterstaat, werken samen om te zorgen dat de meest risicovolle bedrijven van het land de veiligheidsregels eenduidig naleven. Deze samenwerking is in de loop der jaren steeds verder geprofessionaliseerd zodat het toezicht op die regels overal hetzelfde verloopt.

Specifieke inspectie op thema

De Inspectie SZW gaat komend jaar specifiek controleren op drie thema’s:
–    het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen in gevarenzones;
–    het veilig uitvoeren van niet-routinematige werkzaamheden (waaronder onderhoud);
–    of het door het bedrijf gehanteerde veiligheidsbeheerssysteem nog up-to-date is.

Blootstelling gevaarlijke stoffen

Daarnaast gaat de Inspectie SZW het toezicht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen intensiveren. Juist om te zorgen dat bedrijven naast de procesveiligheidsrisico’s ook de (chronische) blootstelling beter beheersen. Ook zal de Inspectie controleren op het opstellen van een R&IE door de BRZO-bedrijven.
Werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid binnen hun bedrijf. Zij moeten voldoende maatregelen nemen waardoor zij zware ongevallen voorkomen en gevolgen van een eventueel ongeval of blootstelling aan gevaarlijke stoffen beperken.