Informatie over nieuwe Machineverordening moet één centrale plek krijgen

Tijdens de onlinebijeenkomst ‘Platform Industrie en veiligheid’ van NEN op 19 mei werd de laatste stand van zaken over de nieuwe Machineverordening weergegeven.

De nieuwe Machineverordening gaat de huidige Machinerichtlijn(2006/42/EG) vervangen. De conceptversie van de verordening zal in het derde kwartaal van dit jaar besproken worden in het Europees Parlement. Naar verwachting zal dan de definitieve verordening in het vierde kwartaal van 2022 worden aangenomen en gepubliceerd. Daarna hebben de marktpartijen nog 30 maanden de tijd om zich erop voor te bereiden. Ergens halverwege 2023 zal de verordening dan van kracht zijn.

In een overlegplatform begeleid door NEN met daarin mensen van het ministerie van SZW, marktpartijen en markttoezicht kwam naar voren dat het jammer zou zijn dat de laatste informatie over de Machineverordening heel versnipperd (zoals via inspecties, ministeries, adviesbureaus) de markt zou over gaan. Besloten is daarom om dat voor Nederland zoveel mogelijk te concentreren op één centrale plek. Dat levert uiteindelijk concurrentievoordeel op voor Nederland en het is ook goed voor de veiligheid. Een taskforce gaat dit realiseren.

De taskforce (TF Communicatie Machineverordening) zal gevormd worden binnen het overlegplatform om verdere uitwerking te geven aan:

  • landelijke voorlichtingsbijeenkomsten;
  • het opzetten en onderhouden van een informatiewebsite;
  • de centrale behandeling van vragen over de Machineverordening;
  • het begeleiden van de totstandkoming van geharmoniseerde normen;
  • het voorbereiding van de inbreng voor een nieuwe gids voor de Machineverordening.

Beoogde leden van de TF worden gezocht bij de overheid, het bedrijfsleven, onder gebruikers en dienstverleners (adviseurs, certificerende instanties, normalisatie-instituut).