Hoe groen is het topsectorenbeleid?

Onderzoeksbureau TNO heeft geïnventariseerd hoe ‘groen’ het topsectorenbeleid is. In verschillende topsectoren is de milieudruk namelijk hoog. Bovendien is er vanuit overheid en samenleving de wens om het topsectorenbeleid zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij maatschappelijke opgaven, waaronder vergroening.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaf aan TNO de opdracht om de huidige verbindingen tussen topsectorenbeleid en vergroening in kaart te brengen, en de ‘knoppen’ aan te wijzen waaraan beleidsmakers kunnen draaien wanneer zij er voor kiezen om sterker op vergroening in te zetten. De inventarisatie biedt een handelingsperspectief voor politici en beleidsmakers gericht op de mogelijkheden voor (meer) groene sturing.

Topsectoren

De overheid heeft negen sectoren aangemerkt als topsector: Agri & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, High Tech Systemen & Materialen, Life Sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water.

Dit topsectorenbeleid is de belangrijkste pijler van het Nederlandse innovatiebeleid, met internationale concurrentiekracht en werkgelegenheid als kerndoelstellingen. Het kabinet wil zo eraan bijdragen dat de verdiencapaciteit van deze sectoren wordt veiliggesteld voor de toekomst. Ook vergroening binnen deze sectoren is een speerpunt van het overheidsbeleid.

Kijk voor meer informatie over de inventarisatie, inclusief het rapport,  op de website van TNO.