FOM en Radboud Universiteit investeren in uitbreiding magneetonderzoek

De Radboud Universiteit Nijmegen en de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) zetten gezamenlijk een grote stap voorwaarts om hun natuurkundig materiaalonderzoek wereldwijd verder te versterken. Ze investeren samen in het Nijmeegs Laboratorium voor Hoge Magneetvelden (HMFL), dat wereldwijd een unieke plaats inneemt. Op dinsdag 23 augustus ondertekenen Radboud Universiteit Nijmegen en FOM hiertoe een overeenkomst.

Beide partijen vormen één bestuur en voeren gezamenlijk onderzoeksprogramma’s uit. De samenwerking is van grote betekenis voor de innovatie op het gebied van materialen en past naadloos in twee ambities van het kabinet. Dat wil, zoals verwoord door het Ministerie van OCW, in Nederland een grootschalige wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuur scheppen. En daarnaast is het materialenonderzoek één van de speerpunten van het door het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie benoemde in het topsectorenbeleid dat via innovatieve kennis een impuls wil geven aan de economische ontwikkeling.

 Op wereldniveau

De krachtige verbinding tussen de Radboud Universiteit en FOM is een belangrijke stap in de versterking van het Nederlandse wetenschappelijke onderzoek. Op de Nijmeegse campus ontstaat een grootschalig onderzoekscentrum, waar naast de hoge magneetvelden ook met een drietal vrije-elektronen lasers onderzoek van wereldniveau wordt gedaan en waar onderzoekers en studenten uit heel de wereld naar toe komen. De Radboud Universiteit en FOM dragen er zo gezamenlijk zorg voor dat wetenschappelijke programma’s tot stand komen, die goed aansluiten bij de nationale en Europese onderzoeksagenda’s en die sterk op innovatie gericht zijn. Het fundamentele onderzoek in het HFML is daarmee een voedingsbodem voor innovatie en voor de versterking van de kenniseconomie. De Radboud Universiteit en FOM dragen zo bij aan de doelstelling van het kabinet in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek en de versterking van het topsectorenbeleid zoals geformuleerd door het ministerie van ELI.

Nobelprijswinnaars

Het Nijmeegse Laboratorium voor Hoge Magneetvelden is een bijzondere onderzoeksfaciliteit. De zeer hoge magneetvelden van het HFML maken het mogelijk uniek onderzoek te doen omdat materialen onder deze experimentele situaties al hun geheimen weergeven, zonder dat ze veranderen. Dat is uniek en daarom komen van overal ter wereld onderzoekers naar Nijmegen zoals bijvoorbeeld de Nobelprijswinnaars Novoselov en Geim, die in het HFML onderzoek doen naar de eigenschappen van grafeen. Het HFML is leider van een Europees consortium dat beoogt de drie grootste magneetveldlaboratoria in Europa (Nederland, Duitsland en Frankrijk) om te vormen tot één cluster van onderzoeksfaciliteiten, waarmee Nederland wereldwijd vooroploopt op het gebied van wetenschap in hoge magneetvelden en magneettechnologie en de toepassingen op het terrein van materialenonderzoek.