Ethische aspecten van innovatiebeleid

Minister Kamp heeft een brief* naar de Tweede Kamer gestuurd over ethische aspecten van het innovatiebeleid. De brief is een antwoord op de motie** van senator Peter Ester van de ChristenUnie van maart 2014. In deze motie verzocht Ester de regering om in het technologie- en innovatiebeleid structureel plaats in te ruimen voor reflectie op ethische vragen. In zijn motie verwees Ester naar vragen rondom privacy, de persoonlijke levenssfeer, burgerschap en zeggenschap.

In zijn brief benadrukt minister Kamp de hoge snelheid van de huidige technologische ontwikkelingen. Informatietechnologie, biotechnologie, nanotechnologie en neurotechnologie ondersteunen en versterken elkaar. Hij verwijst daarbij naar de publicatie ‘Intieme technologie: de slag om ons lichaam en gedrag’ van het Rathenau Instituut. In dat essay laten het instituut zien hoe technologie in hoog tempo steeds intiemer wordt. Technologie komt steeds dichterbij, nestelt zich tussen ons in, en zelfs in ons. Intieme technologie komt niet alleen steeds meer over ons te weten, maar krijgt zelf ook menselijke trekjes, wat nieuwe ethische en bredere maatschappelijke vragen oproept.

Sociale en maatschappelijke vragen

In zijn brief interpreteert minister Kamp het woord ‘ethiek’ breed, net als senator Peter Ester deed. Dit doet hij door te verwijzen naar maatschappelijke en sociale vragen, die volgens de minister ‘onlosmakelijk verbonden zijn met de rol van de overheid als beleidsbepaler en wetgever’.

In de brief van de minister staat een opsomming van activiteiten binnen het huidige innovatiebeleid waarin de regering aandacht geeft aan maatschappelijke vragen. De voorbeelden variëren van het NWO-programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) tot een high level expert groep over Big Data. Ook wordt het onderzoek genoemd dat het Rathenau Instituut doet in het kader van de motie van senator Arda Gerkens (SP) over de wenselijkheid van een commissie die kan adviseren over de ethische kant van de digitalisering van de samenleving.

Het is de bedoeling dat eenzelfde overzicht dat minister Kamp naar de Tweede Kamer stuurde, vanaf nu elk jaar gegeven wordt in de Voortgangsrapportage Bedrijvenbeleid.

* brief van minister Kamp

** motie van Peter Ester