‘De waarheid over biomassa’

Het verbranden van hout in elektriciteitscentrales draagt niet of nauwelijks bij aan besparing van CO2-uitstoot. Hetzelfde geldt voor de toepassing van bio-ethanol en biodiesel in auto’s. Dit schrijft prof.dr. Rudy Rabbinge in het artikel ‘De waarheid over biomassa’ in de nieuwe editie van Tijdschrift Milieu. De redenering dat hiermee de weg naar een groene economie wordt opengelegd gaat volgens de voorzitter van de KNAW-sectie Levenswetenschappen niet op.

Rabbinge rekent in het artikel in Milieu af met de heftige kritiek die volgde op het onlangs gepubliceerde visiedocument ‘Biobrandstof en hout als energiebronnen’ van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)*), waarvan hij mede-opsteller is. Volgens Rabbinge zijn de reacties op het document weinig inhoudelijk en concreet. Vele studies tonen aan dat de netto-energieopbrengst van biomassa gering is, terwijl de behoefte aan areaal zeer groot is. Bovendien vergt de productie van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen voor de verbouw van energiegewassen veel energie, evenals de opwerking van de gewassen tot geschikte biobrandstof. Gevolg van dit alles is dat het netto-effect op de vermindering van broeikasgasemissies uiterst gering is. Dit komt ook omdat de omzetting van zonne-energie in plantenenergie inefficiënt is, hooguit 1,5%.

Daar komt bij dat de subsidies op biofuel belemmerend werken op het hoogwaardig toepassen van biomassa. Jammer, aldus de auteur, want een groene economie is juist gebaat bij versterking van innovatie en vernieuwing op dit gebied.

Geen goed idee

Alles overziend concludeert Rabbinge dat de inzet van biomassa voor de productie van elektriciteit en motorbrandstof geen goed idee is. "Het is een illusie om te denken dat biobrandstoffen wezenlijk kunnen bijdragen aan het verminderen van onze CO2-uitstoot. Neveneffecten pleiten evenmin voor de inzet hiervan, denk aan hoge voedselprijzen, landroof, mensenrechtenschendingen en ontbossing. De dialoog over de rol van bio-energie bij klimaat- en industriebeleid is ermee gediend indien die wordt gevoerd op basis van de juiste data en feiten." 

*) Het visiedocument is opgesteld door de KNAW-leden Martijn Katan, Louise Vet en Rudy Rabbinge; een concept is gereviewed door prof.dr.ir. Johan Bouma en prof.dr. Lucas Reijnders. Op 10 april gaan buitenlandse en Nederlandse experts in debat over het document. Toegang is gratis.(www.knaw.nl)

Tijdschrift Milieu is een uitgave van de VVM, netwerk van milieuprofessionals.