Certificatie arbokerndeskundigen voor beoordeling RI&E

Arbokerndeskundigen die de RI&E van bedrijven beoordelen, moeten aantonen dat ze daarvoor de competentie bezitten. Ze moeten daarvoor gecertificeerd zijn volgens een nieuw certificatieschema vanaf 1 juli 2022.

Met ingang van die datum treedt het nieuwe certificatieschema in werking voor arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen en arbeids- en organisatiedeskundigen. Het nieuwe schema komt in de plaats van eerdere certificatieschema’s. Een vergelijking tussen de inhoud van de oude schema’s en het nieuwe schema is niet goed mogelijk, omdat het nieuwe certificatieschema vanaf de basis nieuw is opgezet.

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is elke werkgever in Nederland verplicht om een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) te maken, inclusief een plan van aanpak. De werkgever is verplicht om deze RI&E te laten toetsen door een bedrijfsarts of een gecertificeerde arbokerndeskundige. Voor allen geldt dat ze dit zelfstandig of als onderdeel van een gecertificeerde arbodienst kunnen doen. Voor de bedrijfsarts geldt geen certificatieverplichting.

Een arbokerndeskundige is een hogere veiligheidskundige, een arbeidshygiënist of een arbeids- en organisatiedeskundige die gecertificeerd is door een aangewezen certificerende instelling. De certificering is volgens de norm NEN-EN ISO/IEC 17024.
Doel van de certificering is dat de (aankomende) arbokerndeskundige aantoont dat hij/zij beschikt over de competenties die nodig zijn voor het uitvoeren van zijn/haar hoofdtaken, namelijk:

  1. Toetsen van de RI&E aan de wettelijke eisen (met name betrouwbaarheid, volledigheid en actualiteit).
  2. Adviseren over de RI&E om te zorgen dat deze aan de wettelijke eisen voldoet en dat de maatregelen in het plan van aanpak de risico’s opheffen of zoveel mogelijk beperken.

Een organisatie zal voor de verplichte RI&E-toets een arbokerndeskundige moeten inschakelen met de juiste vakkennis van het risicogebied. Het kan voorkomen dat een organisatie twee of meer arbokerndeskundigen in moet schakelen omdat de risicogebieden breder zijn dan die welke vallen binnen de scope van één arbokerndeskundige (zijn expertise).

Lees voor uitgebreide informatie de publicatie in de Staatscourant