Welke regels gelden voor machines van vòòr 1995?

Hoe moet je omgaan met machines van voor 1995, die dus niet ‘meer’ veilig zijn? Bijvoorbeeld een zinkwals met plaatschaar; hier zitten diverse gevaarlijke onderdelen aan.

Hieronder een foto van een zinkwals met plaatschaar.

Welke regels gelden voor machines van vòòr 1995?Hier zitten diverse gevaarlijke onderdelen aan. Hoever moet je gaan met het beveiligen en wat zijn acceptabele restrisico’s? Hoe interpreteer je in zo’n geval beveiliging conform de huidige stand der techniek. Of moet je ALARP (= ‘as low as reasonably possible’ of in goed Nederlands ‘zo laag als redelijkerwijs mogelijk’) toepassen? Met andere woorden: mag je stellen dat het al dan niet nemen van de mogelijke beheersmaatregelen wordt bepaald door de kosten van de maatregelen tegenover de voordelen van de te behalen risicovermindering?

Antwoord:

Op het moment dat er na de aanschaf in 199x (<1995) geen ‘ingrijpende aanpassing’ op de machine is uitgevoerd, is de Richtlijn Arbeidsmiddelen van toepassing. Deze Europese Richtlijn is opgenomen in hoofdstuk 7 van Arbobesluit, behorend bij de Arbeidsomstandighedenwet. Hier staan de technische eisen waaraan een arbeidsmiddel (zonder CE) aan moet voldoen. Bewegende delen mogen geen letsel veroorzaken en moeten zijn afgeschermd. Daarnaast moet de werkgever middels een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) de gevaren en gevaarlijks situaties bepalen en hiervoor risicoreducerende maatregelen nemen. De risicoreductiemaatregelen moeten voldoen aan de stand der techniek, zoals vastgelegd in diverse normen. De machinespecifieke C-normen voor deze afroller en knipschaar zijn:

  • NEN-EN 13985:2003+A1:2009; Gereedschapsmachines – Veiligheid – Guillotinescharen
  • NEN-EN 15061:2007+A1:2009; Veiligheid van machines – Veiligheidseisen voor de machinale verwerking van platen met aan elkaar gekoppelde machines

Het is zeer verstandig om bij het bepalen van de risico’s en noodzakelijke risicoreducerende maatregelen ten behoeve van deze machines de genoemde normen te gebruiken.

Deze vraag is beantwoord door Fusacon BV