Wat is het doel van een EMC testplan?

Om het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de EMC-richtlijn 2004/108/EC aan te tonen dient een product te worden getest conform geharmoniseerde standaarden onder de EMC-richtlijn. Op de lijst van geharmoniseerde standaarden onder de EMC-richtlijn zijn tal van productnormen of productgroepnormen opgenomen*). Afhankelijk van het type apparaat kan er getest worden conform deze productnorm of productgroepnorm. Als er geen specifieke norm beschikbaar is dient er getest te worden conform de generieke normen (EN61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 en EN61000-6-4).

Zowel in de productnormen als de generieke normen zijn de test-levels en algemene testcriteria opgenomen. Elk product dat op EMC wordt getest, is echter anders. Het is daarom van belang dat voorafgaand aan de testen goed wordt nagedacht over de testcondities die van toepassing zijn op het product.

Om zeker te stellen dat de EMC-testen naar behoren kunnen worden uitgevoerd, is het essentieel dat er voor aanvang van de testen een EMC-testplan beschikbaar is, dit is tevens een vereiste vanuit de norm. Hierin dient onder andere vastgelegd te zijn wat de configuratie van het product is tijdens de EMC-testen, wat de ‘modes of operation’ zijn en wat de acceptatiecriteria’s zijn van het product gedurende de EMC-immuniteitstesten.

Configuratie

Bij het vaststellen van de configuratie is het van belang welk gedeelte bij de test betrokken moet worden en wat niet. Een te testen apparaat moet werkend, onder normaal voorkomende condities, getest worden. Dit is niet altijd eenvoudig. Als het systeem uit verschillende delen bestaat is het vaak lastig om het apparaat op een goede manier operationeel te krijgen. Dit vereist vaak de nodige improvisatie. Is er bijvoorbeeld een externe voeding nodig? Soms dient deze te worden meegetest, soms is dit niet de bedoeling. Hetzelfde geldt voor sensoren of andere randapparatuur. Het apparaat functioneert niet zonder deze subsystemen maar het is niet de bedoeling het EMC-gedrag van deze randapparatuur in de test mee te nemen. Door hier vooraf over na te denken en dit vast te leggen, kan bij het starten van de test veel tijd worden bespaard.

Modes of operation

De meeste apparatuur kent één ‘mode of operation’. Met ‘mode of operation’ wordt bedoeld de toestand waarin het apparaat in de praktijk wordt gebruikt. Er zijn echter gevallen waarbij twee of meer ‘modes of operation’ zijn te onderscheiden. Het is van belang deze vooraf vast te leggen want hiervoor zijn aanvullende testen nodig.

Een voorbeeld is een rolstoel. Het is niet alleen van belang dat een rolstoel tijdens het rijden niet wordt beïnvloed, maar ook dat deze rolstoel in stilstand niet onbedoeld in beweging komt. Een ander voorbeeld is een autoalarm. Het is niet gewenst dat een dergelijk alarm door hoogfrequente straling onbedoeld afgaat, maar het is ook ongewenst dat men door hoogfrequent straling kan voorkomen dat een autoalarm afgaat als het juist wel zou moeten.

Acceptatiecriteria

Wanneer wordt een apparaat beïnvloed? Of beter: wanneer vindt de klant dat het apparaat beïnvloed wordt? De klant bepaalt dit in grote mate zelf, maar het dient wel vooraf te worden vastgelegd omdat het duidelijk moet zijn op welke specificaties het product moet worden getoetst.

Ten behoeve van EMC hanteren de meeste normen de volgende algemene acceptatiecriteria:

  • Performance criterium A: Geen beïnvloeding toegestaan.
  • Performance criterium B: Beïnvloeding toegestaan die zelfherstellend is na de test.
  • Performance criterium C: Beïnvloeding toegestaan die is te herstellen door de gebruiker.

Afhankelijk van het type immuniteittest zal performance-criterium A, B of C vereist worden.

De bovenstaande acceptatiecriteria dienen te worden vertaald naar de productspecifieke acceptatiecriteria. Ter verduidelijking volgt hier een voorbeeld:

Een temperatuurmeetsysteem tussen 0 °C en 50 °C met een meetnauwkeurigheid van + 1% meet tijdens de EMC-metingen de default omgevingstemperatuur van 23 °C. De acceptatiecriteria worden nu:

Performance criterium A: Tijdens en na de test dient de temperatuur binnen de gespecificeerde tolerantie van + 1% te blijven.

Performance criterium B: Tijdens de test mag de temperatuur tijdelijk buiten de gespecificeerde tolerantie van + 1% liggen, na de test dient deze automatisch terug te komen binnen de gestelde tolerantie van + 1%.

Performance criterium C: Tijdens de test is het toegestaan dat het temperatuurmeetsysteem tijdelijk niet operationeel is, na de test dient dit te kunnen worden hersteld door de gebruiker.

EMC-testplan uitbesteden of zelf doen?

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een EMC-testplan bij de offerteaanvraag aan te leveren. Op basis daarvan kan een nauwkeurige inschatting van de te verwachte doorlooptijd van de EMC metingen worden bepaald.

*) Op de lijst van geharmoniseerde standaarden onder de EMC-richtlijn zijn tal van productnormen of productgroepnormen opgenomen, zie hiervoor https://www.dare.nl/ce-markering/nieuwe-normen-en-richtlijnen

 

Dare Measurements

Tel.: 0348-430979

https://www.dare.nl/meten 

Dare Measurements kan een adviserende rol spelen en, indien gewenst en in overleg, ook het EMC-testplan opstellen.