Vraag over taal van schema’s bij een machine

Welke taal moeten de elektraschema’s voor standaard machines hebben?

Ons bedrijf maakt machines die gebruikt worden in kippenslachterijen in heel Europa. Voor een deel van deze machines worden standaard schakelkasten ontworpen en geproduceerd. Van zo’n standaard schakelkast is vooraf meestal niet bekend in welk land de betreffende machine wordt geplaatst. Grote vraag is hoe moet worden omgegaan met de taal van de elektraschema’s. 

Vra(a)g(en): 

1. Is het noodzakelijk dat elektraschema’s worden geleverd in de taal van de gebruiker?

2. Mogen we in het geval van de genoemde standaardkasten een begrippenlijst in diverse talen meeleveren, bij de schema’s of in de gebruikershandleiding?

Antwoord(en):

De nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG geeft in Bijlage I paragraaf 1.7.4. "Gebruiksaanwijzing" duidelijk aan dat de gebruiksaanwijzing moet worden geleverd in de officiële Gemeenschapstaal (of talen) van de lidstaat waar de machine op de markt wordt gebracht en/of in bedrijf gesteld.

1.7.4. Gebruiksaanwijzing

Bij iedere machine moet een gebruiksaanwijzing zijn gevoegd in de officiële Gemeenschapstaal (of talen) van de lidstaat waar de machine op de markt wordt gebracht

en/of in bedrijf gesteld. De bij de machine gevoegde gebruiksaanwijzing moet een „oorspronkelijke gebruiksaanwijzing" of een „vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing" zijn; in het laatste geval moet bij de vertaling een „oorspronkelijke gebruiksaanwijzing" zijn gevoegd.

In paragraaf 1.7.4.2 van de nieuwe Machinerichtlijn is duidelijk weergegeven wat, in voorkomend geval, ten minste de informatie moet zijn die is opgenomen in iedere gebruiksaanwijzing. Hier wordt puntsgewijs van a t/m v de inhoud van de gebruiksaanwijzing opgesomd. Punt e is hieronder weergegeven en spreekt over tekeningen en schema’s.

1.7.4.2. Inhoud van de gebruiksaanwijzing

e) de tekeningen, schema’s, beschrijvingen en toelichtingen die nodig zijn voor het gebruik, onderhoud en herstellen van de machine en voor de controle op de correcte werking ervan;

Antwoord vraag 1: 

De nieuwe Machinerichtlijn geeft heel duidelijk in Bijlage I paragraaf 1.7.4.2. de eis dat de gebruiksaanwijzing tekeningen, schema’s etc. moet bevatten voor het gebruik, onderhoud en herstel van de machine en voor de controle op de goede werking. De taaleis is niet gerelateerd aan de gebruiker, maar aan de officiële Gemeenschapstaal (of talen) van de lidstaat waar de machine op de markt wordt gebracht of in gebruik wordt gesteld.

Antwoord vraag 2:

Een elektraschema bevat naast genormaliseerde elektrische symbolen meestal ook een aantal korte teksten (begrippen). De grote vraag is nu of deze teksten altijd vertaald moeten worden in de taal van het land van levering of gebruik. Zou het voldoende zijn dat je de teksten in drie talen bijvoorbeeld Engels/Duits/Frans op het schema aanbrengt en voor de anderstalige landen een vertaalde begrippenlijst en een vertaalde elektrische symbolenlijst meelevert? 

Eigenlijk is de grote vraag: Maakt bovengenoemde handelswijze het mogelijk om de machine veilig te gebruiken, te onderhouden, te herstellen en de correcte werking ervan te controleren?  

Deze vraag zal een fabrikant geval per geval moeten beoordelen en daarin zelf een beslissing moeten nemen. 

Fusacon is van mening dat de bovengenoemde handelswijze: 1) de tekst in drie talen op de tekening, 2) een vertaalde begrippenlijst en 3) een vertaalde symbolenlijst, zeker kan worden gezien als een zeer goede benadering van de ultieme situatie. 

N.B. Op dit moment wordt er door de Europese Commissie een gids ontwikkeld die aanvullende informatie biedt ten aanzien van de eisen uit de nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG. 

Bovenstaand antwoord is afkomstig van

Fusacon BV, Functional Safety Consultants Nederland

Vogelenzangseweg 20, 4124 AS HAGESTEIN  

E :   info@Fusacon.nl  

P :   +31 (0) 347 352 519

F :   +31 (0) 877 843 520