Vraag over RoHS

Moet op de verklaring van overeenstemming bij machinebouw ook een verwijzing worden opgenomen naar RoHS?

Antwoord:

Op de EG-Verklaring van overeenstemming van een machine hoeft in beginsel niet naar de RoHS Richtlijn verwezen te worden. Machines zijn volgens artikel 2, sub1, sub 4b en 4c, uitgesloten in de RoHS-2 Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Echter als de machine valt binnen de door de FAQ aangegeven criteria (zie document FAQ ) moet de machine eveneens aan RoHS voldoen en dus dient dat op de verklaring te worden aangegeven.
Eventuele in de machine gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kan wel onder de RoHS Richtlijn vallen.

Extra informatie:

De Restriction of the use of certain Hazardous Substances (RoHS) Richtlijn werd op 1 juli 2006 van kracht voor alle EU-lidstaten. Sinds die datum mogen producenten van acht categorieën elektrische en elektronische apparatuur geen producten meer op de markt brengen die verboden stoffen bevatten, tenzij een specifieke uitzondering van toepassing is. De zes verboden stoffen zijn lood (Pb), kwik (Hg), zeswaardig chroom (Cr(VI)), cadmium (Cd), polybroom-difenyl vlamvertragers (PBB’s) en polybroom- difenylether vlamvertragers (PBDE’s).
Op 2 januari 2013 zijn nieuwe RoHS-regels van kracht geworden voor bedrijven die elektronische apparatuur verhandelen binnen Europa. De nieuwe regelgeving onder de naam RoHS Recast 2011/65/EU heeft nu betrekking op artikelen die voor ten minste een van de functies waarvoor ze zijn bedoeld, afhankelijk zijn van elektrische stromen of elektromagnetische velden. Zo is de regelgeving ook van toepassing op gasfornuizen met een elektrische klok en grasmaaiers met benzinemotor met elektrische ontsteking: vanaf juli 2019 moeten deze apparaten voldoen aan de RoHS- regels.
Bovenstaand antwoord is afkomstig van FUSACON B.V.,  Functional Safety Consultants Nederland