Vraag over RoHS richtlijn

Wat houdt de ROHS richtlijn in en hoe kunnen wij hier mee omgaan als producent?

De RoHS richtlijn (2002/95/EG) (Restriction of Hazardous Substances, oftewel Beperking van Gevaarlijke Stoffen) is een richtlijn die het gebruik van bepaalde giftige en/of milieubelastende stoffen zoals lood, cadmium, kwik, zeswaardig chroom, brandvertragers (PBB en PBDE) in producten aan banden legt. Deze stoffen (en percentages) worden genoemd in de bijlage van de richtlijn. In de nabije toekomst (2011-2013) zal de RoHS worden aangepast en zullen meer stoffen (onder andere weekmakers DBP) eronder vallen en zal door de fabrikant een EG verklaring moeten worden opgesteld.
Als producent dient u te voldoen aan de EU regelgeving en dat kan alleen door er voor te zorgen dat in de toeleverketen ook verantwoordelijkheid wordt genomen (afspraken met toeleveranciers en bijv. steekproefsgewijze controle).
Bovenstaand antwoord is afkomstig van Fusacon BV, Functional Safety Consultants Nederland, ogelenzangseweg 20, 4124 AS Hagestein E :   info@fusacon.nl
P :   +31 (0) 347 352 519
F :   +31 (0) 877 843 520