Vraag over CE-verplichtingen

Welke ‘CE-verplichtingen’ heeft de leverancier van de besturing van een machine?

Een machinebouwer onwerpt en bouwt een machine. De besturing (ontwerp en bouw) wordt verzorgd door een leverancier. Welke ‘CE-verplichtingen’ heeft de leverancier van de besturing? Wat moet hij aan documenten leveren? Testen uitvoeren?

Antwoord:

Een machinebesturing is een onderdeel van een machine dat (figuurlijk gezien) onlosmakelijk met een machine is verbonden. De machine functioneert alleen met deze specifieke besturing en niet met een willekeurig andere besturing. Een CE-markering op een machine geldt dan ook altijd voor de complete machine inclusief besturing.

Er is een geharmoniseerde norm beschikbaar voor de elektrische uitrusting van machines. Deze norm is de NEN-EN-IEC 60204-1:2006; Veiligheid van machines – Elektrische uitrusting van machines – deel 1: algemene eisen. Deze norm is geharmoniseerd onder de Machinerichtlijn en de Laagspanningsrichtlijn, zodat indien deze bepalingen worden opgevolgd een zogenaamd ‘vermoeden van overeenstemming met de eisen van deze twee EU-Richtlijnen bestaat.

Daarnaast is er nog een norm specifiek voor schakelkasten, namelijk de norm NEN-EN-IEC 61439-1:2009; Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen – Deel 1: Algemene regels. Deze norm is geharmoniseerd onder zowel de Laagspanningsrichtlijn als ook de EMC-richtlijn.

Een schakelkastbouwer mag geen IIA- en ook geen IIB-verklaring afgeven, maar kan door levering van (bijvoorbeeld) de onderstaande documenten voldoende aantonen dat hij zijn werk goed heeft uitgevoerd.

  1. Overzicht van de gebruikte elektrische componenten (inclusief conformiteits-verklaringen op basis van de Laagspanningsrichtlijn en/of de EMC-richtlijn);
  2. Overzicht van de gebruikte mechanische componenten (kastenmateriaal met de daarbij behorende omgevingseisen);
  3. Overzicht van de gebruikte Europese normen met (eventuele) afwijkingen van de eisen uit deze normen;
  4. Kopie van de technische tekeningen, uitgevoerde berekeningen en validaties; Indien er besturingstechnische veiligheidsfuncties in de schakelkast zitten, zullen de documentatie-eisen uit de normen ISO 13849-1 (PL) of EN 62061 (SIL) moeten worden meegenomen.
  5. Een gebruikersspecificatie (met daarin o.a. de technische specificatie en de restgevaren).

Op deze wijze is voldoende informatie over de schakelkast aanwezig, waarmee de machinebouwer uiteindelijk een CE-verklaring voor de machine, waar de kast onderdeel van uitmaakt, kan afgeven.

Bovenstaand antwoord is afkomstig van Fusacon
Functional Safety Consultants Nederland
Vogelenzangseweg 20, 4124 AS HAGESTEIN  
E :  
info@fusacon.nl
P :   +31 (0) 347 352 519
F :   +31 (0) 877 843 520
W : 
www.fusacon.nl