Vraag: Is toepassing van geharmoniseerde norm voor kranen verplicht?

Bedrijf X produceert kranen voor de Europese markt en volgt hierbij de nieuwe Machinerichtlijn. Intern is er onder onze engineers discussie over het feit of we nu wel of niet moeten voldoen aan de norm EN 13852-1(Hijskranen – Offshore kranen – Deel 1: Offshore kranen voor algemene doeleinden) wanneer we een nieuwe kraan ontwerpen.

Vra(a)g(en):

Moet een producent van kranen met zijn ontwerp voldoen aan de geharmoniseerde norm EN 13852-1?

Antwoord(en):

Om een goed antwoord op bovenstaande vraag te kunnen geven is het belangrijk kennis te nemen van onderstaande gedachtengang:

EG-Productrichtlijnen zijn WET en opgenomen in Nationale wetgeving (bijvoorbeeld de Machinerichtlijn in het Nederlandse Warenwetbesluit machines)

De EG-Productrichtlijnen eisen van de fabrikant toepassing van de stand der techniek of "state of the art".

EN-normen zijn de Europees vastgelegde stand der techniek, maar GEEN Wet. Een fabrikant mag een eigen oplossing kiezen als hij aantoonbaar voor de rechter op een gelijkwaardig veiligheidsniveau uitkomt als vastgelegd in de stand der techniek.

Om het gebruik van normen aan te wakkeren heeft Europa de zogenaamde "geharmoniseerde EN-normen" aangewezen door deze te noemen in publicatieblad of "Official Journal" van de Europese Unie.

Europa zegt hiermee: Deze geharmoniseerde normen zijn in lijn met de eisen uit de Machinerichtlijn (of andere EG Richtlijnen).

Toepassing van deze geharmoniseerde EN-normen door de fabrikant geeft het zogenaamde ‘vermoeden van overeenstemming’ met de delen van de EG-richtlijn waar de norm betrekking op heeft.

De norm NEN-EN 13852-1 gaat over offshore kranen voor algemene doeleinden.

Zoals in publicatieblad de Official Journal C 74/4 van de Europese Unie uit het jaar 2009 is te lezen, is de EN 13852-1 al SINDS 31-12-2005 geharmoniseerd onder de Machinerichtlijn.

Kortom, u doet er goed aan deze geharmoniseerde norm vanaf heden toe te passen en ook op de EG-Verklaring van Overeenstemming te noemen.
Indien de norm NIET door u wordt toegepast en men ook niet een gelijkwaardig veiligheidsniveau (aantoonbaar voor rechter) realiseert zou dit wel eens tot kwalijke gevolgen kunnen leiden.

Bovenstaand antwoord is afkomstig van:
Functional Safety Consultants Nederland
Vogelenzangseweg 20, 4124 AS HAGESTEIN
E : info@fusacon.nl
P : +31 (0) 347 352 519
F : +31 (0) 877 843 520
W : www.fusacon.nl