Vraag het de Safety Doctors

Safety Doctor Nick de With geeft antwoord op vragen over uiteenlopende veiligheidsaspecten. Hieronder een overzicht van de al beantwoorde vragen.

Vraag over normen tijdsvertraging bij openen mangatdeksel

Zijn er normen over de tijdsvertraging bij het openen een mangat in een tank, waarvan het deksel met een veiligheidsschakelaar is beveiligd, tijdens het CIP reinigen?

Vraag over dikte kabels voor aansluiten veiligheidscomponent

Graag zou ik iets meer willen weten over de dikte van draad / kabels die gebruikt worden om een veiligheidscomponent aan te sluiten. Onlangs vertelde iemand mij dat dit tegenwoordig minimaal 0,75 mm2 moet zijn. Is dat zo? En zijn daar nog uitzonderingen op?

Vraag over (niet)-voltooide machine

Wanneer is iets een "niet-voltooide machine"? Moet een cilinder met een opgebouwd ventiel als een "niet-voltooide machine" worden beschouwd of blijft dit een component?

&Vraag over niet-voltooide machine

Onze transportbanden worden geleverd door een Duitse leverancier. De bijgevoegde Inbouwverklaring (ofwel IIB Verklaring) is in het Duits opgesteld voor een niet voltooide machine. Ook wordt verklaard dat de niet voltooide machine wel conform de Laagspannings- en EMC Richtlijn is. Op de transportband is een machineplaat met het CE merkteken aangebracht. Is dit juist of misschien wel verwarrend?

Vraag over bewegend meetinstrument

Ons bedrijf heeft een meetinstrument dat naar het te meten object moet bewegen om er contact mee te maken. Wij leveren deze module zonder machineveiligheidsvoorzieningen, zoals afschermingen of lichtschermen e.d. Hoe kunnen wij de inbouwer (machinefabrikant of de technische dienst van de eigenaar van de machine) verantwoordelijk maken voor de machineveiligheid?

Vraag over mengtank

Met welke richtlijnen en normen heb je te maken bij een mengtank met aangesloten voorraadtanks met eigen besturing?

Vraag over taal van schema’s bij een machine

1. Is het noodzakelijk dat elektraschema’s worden geleverd in de taal van de gebruiker?

2. Mogen we in het geval van de genoemde standaardkasten een begrippenlijst in diverse talen meeleveren, bij de schema’s of in de gebruikershandleiding

Vraag over bepalen risiconiveau met risicograaf

De RI&E (na reductie) geeft dan de restrisicowaarde of aanvaardbaar risico. Wat doe je met de P, F, W factor?  Wij gebruiken tot op heden nog de risicograaf uit het AI-11 informatieblad. Mijn vraag is, als nu de reductiemaatregelen worden uitgevoerd, hoe en welke factoren pas je dan aan? Ik weet dat je het gevaar opnieuw bekijkt en daarbij je reducerende maatregelen meeneemt. Als ik bijvoorbeeld een hek plaats, wordt de frequentie dan nul? Of de waarschijnlijkheid – niet verwacht

Vraag over opnieuw CE-markeren van machine

Een machinefabrikant heeft een machine geleverd in het 1992, dus voor het van kracht worden van de eerste Machinerichtlijn. De klant vraagt de fabrikant nu een volledig nieuwe besturing (PLC met I/O en software) op de machine te zetten. De grote vraag is nu: moet de fabrikant deze machine nu gaan voorzien van een CE-markering?

Vraag over vertaling gebruiksaanwijzing

Mag een vertaling van de oorspronkelijke handleiding ook gemaakt worden door de ontvangende partij? De ontvangende partij is dan degene die de machine in het bewuste taalgebied introduceert?

Vraag over vermelden PL klasse op verklaring van overeenstemming

Is het verstandig om de PL-klasse te vermelden op de verklaring van overeenstemming?

Vraag over veiligheidsfunctie

Is het toegestaan om een veiligheidsfunctie (VHF), die nu voorzien is van een sleutelschakelaar, te vervangen door een schakelaar met een pincode?

Vraag over vermeldingen op verklaringen

In de regel hebben wij te maken met drie richtlijnen (Machine-Laagspanning-EMC). Wij passen ook pneumatische/hydraulische besturing toe. Hebben we dan te maken met de Richtlijn Drukapparatuur? Moeten alle toegepaste normen worden vermeld op een Verklaring (II1A-II1B)?

Vraag over beschermkappen op school

Hoe zit het met onderhoud van het machinepark in een metalectrolokaal op school?

Vraag over EN 954-1

Is er nog een rol weggelegd voor EN 954-1, met name wat betreft de categorisering. Verdwijnt de EN 954 definitief of is er nog een rol weggelegd voor de categorisering?

Vraag over afzuigen stof rond machine

In de norm NPR 7910-2 staat beschreven hoe om te gaan met een stoffige omgeving ten aanzien van ATEX. Omdat de machine in productie de gehele tijd een stofwolk veroorzaakt zou ik volgens de norm een ‘goede afzuiging met absolute waarborgen’ moeten realiseren en wellicht vervolgens dit door een Notified Body laten keuren. Mijn vraag is of het mogelijk is om met een enkele afzuiging die gecontroleerd wordt door een drukverschilmeting te werken? Als ik bij het falen van de afzuiging de machine hardwarematig afschakel kan er geen explosieve stofwolk ontstaan. Ik voldoe dan niet aan bovenstaande norm maar volgens een risicograaf is het wel veilig. Kunt u mij vertellen of dit mag en of ik in dit geval naar een NB moet om het geheel te laten keuren? 

Vraag over plaatsen nieuwe machine in bestaande productielijn

Wat schrijft de Machinerichtlijn voor wanneer een machine in een bestaande productielijn wordt geplaatst? Welke CE-activiteiten moeten worden uitgevoerd als een nieuwe machine in een bestaande productielijn wordt geplaatst?

Vraag over RoHS richtlijn

Wat houdt de ROHS richtlijn in en hoe kunnen wij hier mee omgaan als producent?

Vraag over softwaretools voor vaststellen van PL/SIL

Welke softwaretools zijn er ter ondersteuning voor het vaststellen van een PL en/of SIL en de te nemen maatregelen? Wat zijn de verschillen?

Vraag over roterende doorvalssluizen

Waar dienen roterende doorvalsluizen, gezien de nieuwe Machinerichtlijn aan te voldoen bij het leveren van dit product?

Vraag met betrekking tot de EN 954 en de EN-ISO 13849

Wij werken met programmeerbare veiligheid volgens EN 13849. Wat moet ik doen wanneer leveranciers die op basis van het uitstel van de EN 954, geen veiligheidswaarden willen verstrekken (PFHd, MTTF, B10d etc)? Hierdoor kunnen wij zelf de veiligheid niet compleet documenteren.

Vraag: Moet ik opnieuw CE-markeren bij een modificatie aan een machine?

Ik ben voornemens een machine uit 1980 te reviseren met nieuwe aandrijvingen en besturing. Functioneel blijft de machine gelijk. Moet ik opnieuw CE-markeren bij deze modificatie aan de machine? Wat is eigenlijk de definitie van een ‘significante’ modificatie ?

Vraag: Is toepassing van geharmoniseerde norm voor kranen verplicht?

Bedrijf X produceert kranen voor de Europese markt en volgt hierbij de nieuwe Machinerichtlijn. Intern is er onder onze engineers discussie over het feit of we nu wel of niet moeten voldoen aan de norm EN 13852-1(Hijskranen – Offshore kranen – Deel 1: Offshore kranen voor algemene doeleinden) wanneer we een nieuwe kraan ontwerpen. Moet een producent van kranen met zijn ontwerp voldoen aan de geharmoniseerde norm EN 13852-1?

Vraag: Is scheiding van hydrauliek en elektrotechniek verplicht?

Is het toegestaan om hydraulische componenten van een machine onder te brengen in de elektrische schakelkast? Zo, nee in welk deel van de Machinerichtlijn of in welke Europese norm is dit vastgelegd?

Vraag: Moet er een SIL-bepaling komen van een werkschakelaar?

Moet de werkschakelaar van een machine aan hetzelfde veiligheidsniveau (bijvoorbeeld SIL 3) voldoen als het noodstopcircuit?

Vraag over locatie werkschakelaar voor elektromotor

Is een werkschakelaar in de motorleiding verplicht en op welke locatie moet die dan geplaatst worden?

Vraag over verantwoordelijkheid eindgebruiker

Welke verantwoordelijkheid heeft de eindgebruiker, als leverancier van besturingssoftware, of valt dit onder de verantwoordelijkheid van de elektrotechnische aannemer?

Vraag over samenbouw van machines

Wanneer je verschillende  machines samenbouwt tot één productielijn, ben je dan automatisch verantwoordelijk voor het feit dat de complete machine moet voldoen aan de Machinerichtlijn?

Vraag over verplaatsen en opnieuw in bedrijf stellen van oude machines

Hoe zit het met de Wetgeving omtrent het verplaatsen en opnieuw in bedrijf stellen van oude machines (voor 1995) binnen de EU?

Vraag over investeren in machineveiligheid

Waar ligt het kantelpunt tussen veiligheidtechnisch en economisch verantwoord investeren in een machine? Investeren in maximale veiligheid is vaak (te)duur!

Vraag over beoordeling van software bij RIE van bestaande machine

Hoe beoordeel je bij een RIE van een bestaande machine de software? Er vanuit gaande dat er geen flowcharts of overige software documenten bij zijn, of functionele beschrijvingen. Hoe waarborg je bij nieuwe software of het voldoet aan PL of SIL?

Vraag over CE-verplichtingen

Een machinebouwer onwerpt en bouwt een machine. De besturing (ontwerp en bouw) wordt verzorgd door een leverancier. Welke ‘CE-verplichtingen’ heeft de leverancier van de besturing? Wat moet hij aan documenten leveren? Testen uitvoeren?

Vraag over vaste afscherming

Op diverse plaatsen worden in een bordesleuning poortjes gemaakt om de toegang tot een deel van de machine mogelijk te maken. Het gaat om toegang voor bijvoorbeeld onderhoud. Is hier sprake van een toegangsmiddel of een afscherming. Deze poortjes zijn zelfsluitend en voorzien van een hangslot. Mag dit? Deze toepassing wordt ook wel gebruikt voor deuren in een afscherming (hek). Hoe moeten we hiermee omgaan

Vraag over taal gebruiksaanwijzing

Als  je machines verhuurt in diverse landen, moet je dan als verhuurder een gebruiksaanwijzing leveren in de taal van het land van de gebruiker?

Vraag over CE-markering complexe chemische procesinstallatie

Moet een complexe industriële installatie overkoepelend worden CE-gemarkeerd (via een laatste risicobeoordeling, het voltooien van de overkoepelende gebruiksaanwijzing en het tekenen van een uniform geldende EG-Verklaring van overeenstemming door de eigenaar) met betrekking tot de machines in het ‘samenstel’ of hoeft dit niet?

Vraag over Declaration of Conformity/Verklaring van Overeenstemming

Als chemisch productie bedrijf stellen wij uiteindelijk onze productielijnen zelf samen, uit installatiedelen met CE certificatie. Ook voeren wij de nodige risico analyses uit op de samenstellen, zodat de verschillende onderdelen veilig kunnen samen werken. Tevens zorgen we voor bedienings- en onderhoudsinstructies. Moeten we nu echt nog een "Declaration of Conformity" opstellen, terwijl de productielijnen voor eigen gebruik zijn?

Vraag over voltooide/niet-voltooide machine

Het blijft lastig om te bepalen wanneer er sprake is van een ‘voltooide’ machine dan wel ‘niet voltooide machine’. Zijn hier handige criteria voor?

Vraag over CE-segmenteren in industriële installaties

Wat is te beschouwen als een samenstel van machines binnen een grote industriële installatie?

Vraag over gebruikershandleiding voor een samenstel van machines

Wanneer er sprake is van een samenstel van machines vraag ik mij af wat er dan geldt voor de gebruikershandleiding van het samenstel/geheel? Van de afzonderlijke machines zullen ook gebruikershandleidingen beschikbaar zijn. Mag je dan verwijzen? Of moet het één gebruikershandleiding worden? 

Vraag over speciale machines

Ons bedrijf heeft speciale machines die niet op de markt te krijgen zijn. Onze technische dienst bouwt de machine op uit diverse onderdelen. Zijn we verplicht om deze machine ook te voorzien van een CE-markering?

Vraag over een motorreductor

Valt een motorreductor (als component) onder de nieuwe Machinerichtlijn en/of moeten wij hier als importeur van buiten de EU voortaan anders mee omgaan?

Vraag over inbouwen machineonderdeel

Wanneer we een machineonderdeel ontwikkelen en dit als product in een bestaande installatie inbouwen, waar begint en eindigt dan de CE-verklaring voor ons als leverancier van dit machineonderdeel? Waar begint en waar eindigt de CE-verklaring als we een machineonderdeel inbouwen in een bestaande machine?

Vraag over keuren eigen ontwikkelde veiligheidsoplossing

Moet een eigen ontworpen besturingsprint voor veiligheidsfuncties gekeurd worden door een Notified Body?

Vraag over SIL2/Pld

Sommige fabrikanten claimen SIL2 of PLd voor een enkelvoudige sensor (bijv. Namur). Hoe kunnen ze dat halen?