Verwarmingsplaat tot 400°C onder vacuüm en bij lage druk: wat is van belang bij de risicoanalyse?

Welke punten moet een risicoanalyse bij de volgende situatie bevatten: een 230 VAC spanning wordt gebruikt om een verwarmingsplaat tot een temperatuur van 400°C te verwarmen (PID-regeling).

Vraag

In bovenbeschreven situatie wordt de stroom door een smeltzekering van 40 A (Fast Acting) bewaakt. Deze zekering is door de gebruiker vervangen door een automaat (B Type) van 30 A. Er zijn geen problemen geconstateerd, maar de heater wordt onder vacuüm gebruikt en bij lage druk wordt tijdelijk een RF (radiofrequente) spanning met een frequentie van 13.56 MHz ingekoppeld.

Antwoord

De risicobeoordeling voor de geschetste situatie bestaat uit een Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) waarbij elk element afzonderlijk wordt beschouwd aan de hand van de mogelijke gevaarsfenomenen in hun omgeving. De methodiek voor een FMEA is vastgelegd in den norm NEN-EN-IEC 60812:2018. 
Met element wordt bedoeld: de verwarmingsplaat zelf, de zekering (met de bijbehorende toleranties), de PID-regeling e.d. Elk van deze elementen hebben faalwijzen en die moeten gestructureerd in kaart worden gebracht en voorzien van beschermende maatregelen. Wellicht blijkt dan de zekering 40 A fast niet geschikt en ook de 30 A niet.
Bij het vacuüm (afhankelijk van de druk) moet tevens rekening worden gehouden met de zogenoemde Paschencurve (https://en.wikipedia.org/wiki/Paschen’s_law).
Voor de RF-bron is het raadzaam te controleren of de veldsterktes (buiten het vacuüm) niet worden overschreden (EU guide ‘Niet bindende gids van goede praktijken voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn 2013/35/EU elektromagnetische velden).
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de RF-bron uitsluitend is in te schakelen als er een vacuüm aanwezig is.
 
Bovenstaand antwoord is afkomstig van FUSACON B.V.