Vanaf 2013 nieuwe RoHS-regels

Op 2 januari 2013 worden nieuwe RoHS-regels van kracht voor bedrijven die elektronische apparatuur verhandelen binnen Europe. De nieuwe regelgeving onder de naam RoHS Recast 2011/65/EU heeft nu betrekking op artikelen die voor ten minste een van de functies waarvoor ze zijn bedoeld, afhankelijk zijn van elektrische stromen of elektromagnetische velden. Zo is de regelgeving ook van toepassing op gasfornuizen met een elektrische klok en grasmaaiers met benzinemotor met elektrische ontsteking: vanaf juli 2019 moeten deze apparaten voldoen aan de RoHS-regels.

De Restriction of the use of certain Hazardous Substances (RoHS) Richtlijn werd op 1 juli 2006 van kracht voor alle EU-lidstaten. Sinds die datum mogen producenten van acht categorieën elektrische en elektronische apparatuur geen producten meer op de markt brengen die verboden stoffen bevatten, tenzij een specifieke uitzondering van toepassing is. De zes verboden stoffen zijn lood (Pb), kwik (Hg), zeswaardig chroom (Cr(VI)), cadmium (Cd), polybroom-difenyl vlamvertragers (PBB’s) en polybroom-difenylether vlamvertragers (PBDE’s).

De nieuwe RoHS Recast (of RoHS2) is bedoeld om onduidelijkheden rond de oude richtlijn weg te halen en om onder meer ook te kunnen komen tot een geharmoniseerde handhaving. Ook is de richtlijn meer in overeenstemming gebracht met andere Europese directieven.

Verantwoordelijk

Fabrikanten, importeurs en distributeurs kunnen ervoor verantwoordelijk worden gesteld dat de artikelen voldoen aan de CE-verplichtingen. Afhankelijk van de plaats van een bedrijf in de toeleveringsketen zullen er verplichtingen zijn ten aanzien van het beschikbaar stellen van veel nieuwe documenten, waaronder een ‘technical file’ en een ‘declaration of compliance’. Componenten die niet binnen de scope van RoHS vallen, moeten toch compliant zijn als ze worden gebruikt in de productie van apparatuur di wel onder de richtlijn valt. Net als bij RoHS1 zal met een certificaat van compliantie moeten worden aangetoond dat de component voldoet aan de richtlijn.

De lidstaten hadden 18 maanden de tijd om een en andere om te zetten in nationale wetgeving en de richtlijn wordt nu op 2 januari 2013 van kracht. Daarna zullen gefaseerd nieuwe categorieën onder de richtlijn gaan vallen, zoals medische hulpmiddelen en bewakings- en besturingsinstrumenten in juli 2014. In vitro diagnostiek volgt in juli 2016 en industriële bewakings- en besturingsinstrumentatie in juli 2017. Alle elektrische en elektronische apparatuur die niet binnen de categorieën 1 … 10 valt, zal vanaf juli 2019 worden ondergebracht in categorie 11.

Elektronica-ontwikkelboards

Gary Nevison, hoofd Legislation & Compliance bij elektronicadistributeur Premier Farnell, zegt: "Een productgroep die we nauwlettend in de gaten houden zijn de halfgeleiderontwikkelkits en de impact daarop van de RoHS Recast 2011/65/EU en in het bijzonder de gevolgen voor de CE-markering. Ontwikkelkaarten zijn absoluut voltooide producten volgens de definitie in de Blue Guide, de gids van de Europese Commissie voor het invoeren van nieuwe richtlijnen. Die ontwikkelkaarten worden simpelweg ingeplugd in andere apparatuur en ze vallen bij de handhavingsautoriteiten van alle lidstaten on de richtlijn."

 "Veel leveranciers van ontwikkelboards maken ze a; RoHS-compliant, maar er zijn een paar opvallende uitzonderingen. Zij moeten nu zorgen dat hun product compliant wordt en dat ze vanaf januari alle voor de CE-normering benodigde documenten actief aanleveren."

Premier Farnell heeft zich altijd intensief beziggehouden met de wetgeving en biedt hulp en ondersteuning bij vragen rond RoHS. De element14 community bevat veel bruikbare informatie over allerlei soorten industriële wetgeving.

FAQ’s over RoHS2

Op 15 juli 2012 publiceerde de Europese Commissie een document met ‘Frequently Asked Questions’ over de RoHS Recast of ‘RoHS2′. Op 12 december verscheen een bijgewerkte versie van dat FAQ-document en dat kan hier worden gedownload:

 rohs2faq.

Bron: Premier Farnell