Tillen tijdens het werk

De Gezondheidsraad heeft een conceptrapport openbaar gemaakt waarin de Commissie Signalering arbeidsomstandigheden risico’s van de raad de gezondheidsrisico’s analyseert van regelmatig tillen tijdens het werken.

De waarnemend voorzitter van de Gezondheidsraad biedt de gelegenheid om inhoudelijk commentaar te leveren op dit conceptrapport. Het conceptrapport is onder meer voorgelegd aan de Subcommissie Grenswaarden op de werkplek van de Sociaal Economische Raad en aan deskundigen uit kringen van werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook andere belangstellenden kunnen commentaar leveren op het conceptrapport. U kunt Uw commentaar tot 14 augustus 2012 richten aan: mw. dr. A.S.A.M van der Burght. Gezondheidsraad, Commissie Signalering arbeidsomstandighedenrisico’s, Postbus 16052, 2500 BB Den Haag.
De commissie betrekt het ontvangen commentaar bij het vaststellen van het definitieve advies. Het definitieve advies zal worden aangeboden aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ontvangen commentaren en de reacties van de commissie hierop worden bij het uitbrengen van het definitieve advies openbaar gemaakt via de website van de Gezondheidsraad .