Tijdelijke subsidieregeling ‘Veilig werken door gedragsverandering’

De tijdelijke stimuleringsregeling ‘Veilig werken door gedragsverandering’ biedt subsidie aan MKB-ondernemers (tot 250 werknemers) die via het inhuren van een veiligheidsadviseur gedragsverandering bij management en medewerkers willen stimuleren.

Het doel is: veiliger werken en het bevorderen van een cultuur waarin minder gevaarlijke incidenten en ongevallen voorkomen.


Aanvraagcriteria
De kosten van de adviseur hebben betrekking op het stellen van een diagnose, het opstellen van een advies of het uitvoeren van een ondersteuningstraject.
De subsidie bedraagt 75% van de kosten van een adviseur met een minimum van € 1.876,- en een maximum van € 4.125,- (exclusief btw).
De activiteiten moeten binnen 26 weken na dagtekening van de beschikking tot subsidieverlening volledig te zijn afgerond.


Praktische details
Het indienen van een aanvraag voor kalenderjaren 2010 en 2011 kan vanaf de datum van inwerkingtreding van de regeling tot en met 31 december 2011.
U moet bij het indienen van een aanvraag gebruikmaken van de door het Agentschap SZW beschikbaar gestelde documenten.
De beschikking tot subsidieverlening vermeldt de datum waarop de subsidiabele activiteiten uiterlijk zijn verricht.
Als subsidieontvanger bent u verplicht aan de minister een schriftelijke melding te doen indien er sprake is van wijzigingen ten opzichte van de goedgekeurde aanvraag.

Contact

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met:

de helpdesk Veilig werken
, tel. 070 – 315 21 89

E-mail: veiligwerken@agentschapszw.nl