Staatssecretaris De Krom verscherpt controle op naleving arbo-certificaten

De controle van voorschriften rond arbo-certificaten wordt aangescherpt. Bedrijven die de regels niet naleven, krijgen te maken met zwaardere sancties.

De nieuwe eisen en sancties zijn onderdeel van een grondige herziening van het stelsel van wettelijke arbo-certificaten. De stelselherziening wordt gefaseerd doorgevoerd en maakt het mogelijk om misstanden strenger aan te pakken.
De eerste fase van de herziening wordt per 1 januari 2012 van kracht. Staatsecretaris de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de herziening van het certificatiestelsel recentelijk gepubliceerd in de Staatscourant. De Krom: “Deze eerste stap in de herziening van het stelsel van wettelijke arbo-certificaten maakt de Nederlandse werkvloer veiliger.”

Voor een aantal producten, werkzaamheden en systemen die risico’s inhouden voor de arbeidsveiligheid, is een certificaat of een keuringsbewijs verplicht. Binnen de randvoorwaarden van de overheid, stellen branches hiervoor zelf regels op. Certificaten worden afgegeven door certificerende en keurende instellingen, die daartoe door SZW zijn aangewezen. Jaarlijks verstrekken zij ongeveer 100.000 certificaten of keuringsbewijzen. Dit systeem wordt door de branches zelf bekostigd.

Staatssecretaris De Krom vertrouwt erop dat de nieuwe regels gaan leiden tot betere arbeidsomstandigheden bij bedrijven en concurrentievervalsing tegengaat: “De branches hebben hard gewerkt aan betere eisen. Zij nemen echt hun verantwoordelijkheid. De eisen leiden tot een betere bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers en komen ook de kwaliteit van de producten en diensten ten goede. Sectoren zelf hebben er ook groot belang bij: het intrekken van een certificaat haalt rotte appels uit de mand en geeft serieuze bedrijven de ruimte.”

De belangrijkste veranderingen in het nieuwe stelsel zijn dat eisen toetsbaar zijn geformuleerd en dat voor afwijkingen is geregeld welke sanctie zal volgen. Bij ernstige tekortkomingen moet een certificerende instelling het verleende certificaat direct intrekken. De eerste fase van de stelselherziening heeft betrekking op asbest, drukapparatuur, liften, machines, explosieveilig materieel en persoonlijke beschermingsmiddelen. De nieuwe eisen gelden voor de certificerende instellingen, en voor asbest worden bovendien ook nieuwe eisen aan de certificaathouders ingevoerd. Branches zijn primair zelf verantwoordelijk voor de arboregels. Natuurlijk controleert de Arbeidsinspectie en neemt zo nodig maatregelen.

In deze eerste fase van de stelselwijziging is asbest een belangrijk aandachtsgebied. De Krom heeft afspraken gemaakt met de asbestsaneringsbranche over strengere eisen op gebied van arbeidsveiligheid in het saneringsproces van asbest. De Krom: “De nieuwe eisen creëren een level playing field in de branche van asbestsanering. De gezondheid van werknemers en burgers telt daarbij zwaar.”

Bron: MinSZW