Nieuwe norm ISO 12100:2010

In oktober 2010 is de herziene ISO 12100 officieel gepubliceerd als nieuwe ISO-norm voor het veilig ontwerpen van machines en installaties.

In de herziene norm worden volgende elementen toegelicht:

  • de termen en definities van toepassing op machines en installaties.
  • de principes en methodologie voor het uitvoeren van een risicobeoordeling en de integratie van de risicoreducerende maatregelen ten einde een voldoende veiligheidsniveau van machines en installaties te bereiken.

Er was een herziening nodig omdat tot voor enkele jaren de fabrikanten beroep konden (moesten) doen op drie verschillende geharmoniseerde normen voor toepassingen zoals risicobeoordeling:

  • EN ISO 12100-1 van toepassing op de identificatie van gevaren.
  • EN ISO 12100-2 van toepassing voor het selecteren van de risicoreducerende maatregelen
  • ISO 14121-1 eveneens van toepassing voor het identificeren van de gevaren en het uitvoeren van een correcte risicobeoordeling.

Aangezien de drie hierboven vermelde normen (al of niet complementair of in tegenspraak) betrekking hadden op de verschillende etappes in het risicobeoordelingsproces dat tot veilige machines en installaties leidt, werd beslist om ze in één enkele norm te hergroeperen.

Bron: Amelior.be/ISO.org