MKB-metaal verwacht grootste klap na de zomer

Om de politiek en andere bij het MKB-metaal betrokken partijen inzicht te geven in de economische gevolgen van het coronavirus is in week 13 van dit jaar voor het eerst een korte vragenlijst aan Metaalunieleden voorgelegd. Inmiddels is dit voor de tweede maal gebeurd. Hier volgen de resultaten van dit onderzoek:

Wederom geeft ongeveer 85% van de bedrijven aan direct problemen te ondervinden door de coronacrisis. De helft van de deelnemers geeft aan dat de omzet de afgelopen twee weken met gemiddeld 30% is afgenomen. Voor de komende weken verwacht zeven op de tien bedrijven een verdere afname van de orderportefeuille met 30%. Een op de drie bedrijven geeft aan gebruik te maken van overheidsondersteuning, voornamelijk in de vorm van NOW.

Aantal bedrijven dat problemen ondervindt stabiel

Net als twee weken geleden ondervindt bijna 85% van de bedrijven problemen als gevolg van de pandemie. De andere ruim 15% geeft aan (nog) niet tegen problemen aan te lopen. Meerdere ondernemers geven aan dat zij verwachten dat de grootste problemen zich pas na de zomer zullen voordoen wanneer de orderportefeuille is opgedroogd.

De grootste zorg van de deelnemende bedrijven is de afnemende orderpositie. Twee weken geleden was dit voor een derde deel het geval, nu is dat toegenomen tot 57%. Een ander probleem dat door steeds meer ondernemers genoemd is de liquiditeitspositie. Het aandeel ondernemers dat dit als grootste zorg ziet is toegenomen van 5% tot 14%. Een probleem dat kleiner wordt is de ziekte onder het personeel van 14% naar 6%. Het aantal ondernemers dat géén problemen verwacht neemt ook af. Van 25% naar 6%.

metaalWelke maatregelen zijn en worden er genomen

Verreweg de belangrijkste maatregel is de loonkostensubsidie NOW. Bijna een derde van de bedrijven geeft aan deze te hebben aangevraagd en nog eens de helft van de bedrijven verwacht dat zij dit binnenkort zullen gaan doen. Een andere maatregel die veel wordt genomen is de afbouw van de flexibele schil. Nu heeft al 30% van de respondenten dit gedaan en nog eens een derde deel verwacht dit de komende week te moeten doen. Een andere maatregel is het aanvragen van extra krediet (16%). Ook hebben meer bedrijven uitstel van belastingbetaling aangevraagd en wordt er door meerdere bedrijven met het personeel gesproken over het opnemen van vrije dagen.

maatregelen

Ontwikkeling omzet en orderportefeuille

Ondanks het feit dat de sector zich kenmerkt door relatief lange orderportefeuilles, is de omzet in de afgelopen twee weken bij de helft van de bedrijven afgenomen. Twee weken geleden was dit bij 37%. Net als in week 13 is ook in week 15 de gemiddelde omzetafname 30%.

Ook de orderportefeuille neemt verder af. Twee weken geleden was er bij 57% van de deelnemers een afname van de orderportefeuille. Nu is bij zeven op de tien bedrijven de orderportefeuille kleiner dan twee weken geleden. De afname was ook in beide gevallen ongeveer 30%.

orders