Meer chemische bedrijven informeren werknemers over risico’s

Chemische bedrijven weten dat zij verplicht zijn om hun werknemers te informeren over de risico’s en schadelijkheid van chemische stoffen; zij zijn hier ook druk mee bezig.

Toch houden veel werkgevers zich nog niet aan alle regels. Dat blijkt uit controles door de Arbeidsinspectie.

Vanaf 2010 gelden er nieuwe regels voor werkgevers in de chemische industrie. Die zijn vastgelegd in de Europese Verordening voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen (REACH). Deze regels richten zich op het informeren van werknemers over de gevaren en risico’s van hun werk en het nemen van beschermingsmaatregelen.

Ondanks deze Europees vastgelegde werkgeversverlichtingen heeft de Arbeidsinspectie nog veel overtredingen geconstateerd toen zij vorig jaar 34 bedrijven controleerde. Bij 28 bedrijven werden de regels niet nageleefd. Zo werden te weinig maatregelen genomen om blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen te voorkomen.
Verder kregen werknemers te weinig voorlichting over de gezondheidsrisico’s van de gevaarlijke stoffen waarmee ze werkten. Ook werden overtredingen vastgesteld rond de  veiligheidsinformatiebladen . Deze waren bijvoorbeeld niet altijd in het Nederlands opgesteld.

Door de beperkte omvang van de steekproef kunnen geen conclusies over de totale sector worden getrokken. De Arbeidsinspectie zal de komende jaren blijven controleren op de naleving van de regels voor chemische stoffen, samen met de VROM-inspectie en de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit.
Bron: Rijksoverheid