Is ‘eerste inspectie’ van een nieuwe elektrische installatie verplicht?

Een deelnemer van een training stelde onlangs de vraag of een ‘eerste inspectie’ van een nieuwgebouwde elektrische(E)-installatie volgens de Nederlandse NEN 1010 verplicht is? Moet dit door de leverancier (E-aannemer) of de opdrachtgever (eindgebruiker X) zelf gedaan worden?

Antwoord

We hebben begrepen van de cursist dat het om een E-installatie voor een gebouw-gebonden installatie in Nederland gaat en dan is het Bouwbesluit van toepassing. 
In het Bouwbesluit staat het volgende hierover geschreven: 
Hoofdstuk 4. Nadere voorschriften omtrent de toepassing van normen
Afdeling 4.1. Nieuwbouw
Artikel 4.1. NEN 1010
Bij de toepassing van NEN 1010 geldt het volgende:
a.  De volgende onderdelen blijven buiten toepassing:
– 132.2.5: speciale aansluitvoorwaarden van de netbeheerder;
– 134.1.1: vakmanschap bij uitvoering van elektrische installatiewerkzaamheden;
134.2: eerste inspectie;
De woorden ‘blijven buiten toepassing’ hebben een bepaalde betekenis, die niet zonder uitleg is te begrijpen. Het komt erop neer dat de NEN 1010 meer regelt dan nodig is voor de bouwregelgeving. Daarmee valt de NEN 1010 buiten de zogenoemde reeks ‘bouwnormen’ en is de NEN 1010 daarom niet aangepast aan de publiekrechtelijke verwijzing ernaar vanuit het Bouwbesluit. Dit betekent dat als de opdrachtgever eist dat wordt voldaan aan het Bouwbesluit en de NEN 1010, de opdrachtnemer niet genoodzaakt is een eerste inspectie uit te voeren. Een en ander is weergegeven in de onderstaande link:
Alleen als eindgebruiker X in het contract met de opdrachtnemer, de tekst ‘toepassing van NEN 1010 als geheel vereist’ heeft opgenomen, zal er door de opdrachtnemer zelf toch een eerste inspectie moeten plaatsvinden. Het verdient aanbeveling daarnaast ook expliciet te vermelden dat de opdrachtnemer de resultaten van zijn ‘eerste inspectie’ aan de opdrachtgever beschikbaar stelt. De onderstaande tekst
geeft hierover meer duidelijkheid.
INSPECTIE VOLGENS NEN 1010
Inspectie van uw installatie op basis van NEN 1010 wordt vereist vanaf NEN 1010:1996 in artikel 134.2 en moet worden uitgevoerd bij eerste oplevering. In dit artikel worden de manier en de inhoud van een inspectie niet aangegeven. Formeel dient er dus een bewijs van oplevering te zijn geleverd waarin ten minste de inspectie van uw elektrische installatie moet zijn benoemd. In 1997 is NEN 1010:1996 aangevuld met o.a. deel 6:1997 waarin de manier en de inhoud van een inspectie wordt beschreven. Voor vervolginspecties wordt verwezen naar de norm NEN 3140. Deel 6:1997 is echter nooit publiekrechtelijk aangewezen en derhalve slechts van informatieve waarde tenzij u in een privaatrechtelijke overeenkomst de norm NEN 1010 als geheel van toepassing heeft verklaard.
INSPECTIE VOLGENS NEN 3140
Zodra sprake is van een werkgever-werknemer relatie met betrekking tot de bedrijfsvoering van uw installatie stelt ook de Arbowet in de vorm van het ARBO-besluit artikel 3.4 (veilig gebruik van) eisen aan de veiligheid van installaties in de zin van kwaliteit.
Hieruit mag u de conclusie trekken dat een volgens de norm NEN 1010 beschreven eerste inspectie, uitgevoerd volgens deel 6:1997, bij oplevering van een elektrische installatie te allen tijde dient te worden uitgevoerd bij installaties waarin sprake is van een werkgever-werknemer relatie. Vervolg inspecties op basis van de norm NEN 3140 dienen te worden uitgevoerd op basis van een in die norm omschreven risico-analyse en daaruit voortvloeiende inspectiefrequentie.

Dan blijft het natuurlijk ook de vraag of het verstandig is dat de ‘eerste inspectie’ ALLEEN door de opdrachtnemer zelf uitgevoerd wordt?! Denk hierbij ook aan de slogan: ‘Slager keurt zijn eigen vlees’….
 
*Het kan zijn dat voor toegang van de informatie in bovenstaande link een gratis abonnement bij Installatiejournaal genomen moet worden. 
 
Deze vraag is beantwoord door FUSACON B.V.