Gebruikers chemische stoffen weten te weinig van Europese regels

Bedrijven die zich bezighouden met productie of import van chemische stoffen zijn vrijwel allemaal op de hoogte van de Europese regels en passen deze ook goed toe. Bij bedrijven die de stoffen gebruiken is dat nog vaak niet zo, blijkt uit de jaarrapportage 2009 over de naleving van de Europese REACH en EU-GHS-regels, door de Arbeidsinspectie (AI), nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) en VROM-Inspectie (VI).

De inspecties werken al een aantal jaren nauw samen bij het toezicht op de naleving van de Europese regels voor de registratie, evaluatie, autorisatie (REACH) en indeling, verpakking en etikettering (EU-GHS) van chemische stoffen en mengsels.

Producenten, importeurs en handelaren

Uit inspecties bij producenten, importeurs en handelaren bleek dat alle bedrijven bekend zijn met de REACH-regels. Het grootste deel van de bedrijven heeft ook de verplichte preregistratie van hun stoffen en preparaten uitgevoerd. Ook waren bij vrijwel alle bedrijven de verplichte veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) beschikbaar, in de juiste taal. Wel ontbrak bij een derde van de gecontroleerde bedrijven een deel van de wettelijk verplichte informatie in deze VIB’s. Bij een kwart van de bedrijven werden onvolledige etiketten ontdekt. Bij vrijwel alle bedrijven hebben werknemers toegang tot de informatie over stoffen waarmee zij werken. Bedrijven geven de informatie over stoffen ook door aan handelaren en eindgebruikers.

Gebruikers

Van de industriële en professionele gebruikers van chemische stoffen bleek slechts 37 procent op de hoogte van de REACH-regels. Hier had slechts de helft van de bedrijven de benodigde veiligheidsbladen in huis, driekwart daarvan gebruikte ze ook op een of andere manier, om werknemers te informeren of om risico’s te inventariseren en maatregelen te nemen. Het minst was de bekendheid bij hoveniers. Als gebruikers niet voldoende informatie hebben over de risico’s van een stof en hoe zij zich hiertegen moeten beschermen kan dat leiden tot ongelukken of schade aan de gezondheid.

Om het opstellen en gebruik van VIB’s te verbeteren zal de AI later dit jaar een gerichte voorlichtingscampagne starten, een campagne die overigens is gericht op alle aspecten die te maken hebben met het veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen.

VI en nVWA controleerden ook op stoffen die niet zonder beperkingen geproduceerd of op de markt mogen worden gebracht, zoals kwik, cadmium en asbest, tolueen, benzeen en chloroform in kleefstof en spuitverf en zware metalen, allergenen en verboden stoffen in textiel. In een aantal gevallen zijn te hoge concentraties van de betreffende stoffen aangetroffen. Dat leidde onder meer tot 13 waarschuwingen, 4 boeterapporten en 25 processen-verbaal.

Een nieuwe site, stoffenbeleid.nl, geeft informatie over Europese regels rond chemische stoffen. De site combineert het laatste nieuws over het Nederlandse stoffenbeleid met links naar andere websites met informatie over specifieke onderwerpen, zoals de REACH en EU-GHS helpdesks en handhavingsinformatie. Het portaal is bedoeld voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met chemische stoffen en mengsels.

Meer informatie: Jaarrapportage Handhaving REACH en EU-GHS 2009 

Bron: Min SZW