EU-norm valbescherming ingetrokken

Europees is de norm NEN-EN 353-1:2002 voor valbescherming ingetrokken als geharmoniseerde norm. Het komt er op neer dat de testen die in de norm staan niet voor voldoende veiligheid zorgen en er nieuwe testen nodig zijn.

In het algemeen was dit in Nederland niet bekend, waardoor nu onveilige producten worden gebruikt voor het werken op hoogte.

Op 19 maart 2010 is door de EU besloten tot schrapping van de referentie van de norm NEN-EN 353-1:2002 ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – Deel 1: Meelopende valbeveiliger met starre ankerlijn’. Groot-Brittannië heeft formeel bezwaar gemaakt tegen deze norm. Het gaat hierbij om:

* dat de Britse vertegenwoordiging van oordeel is dat de specificaties betreffende de gebruiksaanwijzing niet voldoen aan de voorschriften van punt 1.4, onder a) en b), van bijlage II van de richtlijn
* dat met betrekking tot punt 5 van de norm de voorgeschreven testmethode niet wordt getest op redelijkerwijze te voorziene valomstandigheden zoals ‘achterovervallen’ of ‘zijwaarts’ vallen, wat een aanzienlijk risico met zich meebrengt dat het apparaat niet voldoet.

Naleving

Groot-Brittannië is derhalve van oordeel dat de norm niet voldoet aan de voorschriften van de punten 1.1.1 en 3.1.2.2 van bijlage II bij de richtlijn. Na onderzoek van de norm EN 353-1:2002 is vastgesteld dat de norm niet volledig voldoet aan de fundamentele voorschriften betreffende de gezondheid en de veiligheid van de punten 1.1.1, 1.4 en 3.1.2.2 van bijlage II van deze norm.

Dit betekent dat de referentie van de norm NEN-EN 353-1:2002 uit de lijst van geharmoniseerde normen in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt geschrapt, zodat bij naleving van de relevante nationale normen tot omzetting van de geharmoniseerde norm NEN-EN 353-1:2002 niet langer kan worden uitgegaan van het vermoeden van overeenstemming met de fundamentele voorschriften van de norm.

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met arbeid@nen.nl .