Brexit, CE- vs. UKCA-markering

Het afgelopen jaar is steeds meer duidelijk over hoe het Verenigd Koninkrijk na de Brexit om wil gaan met het in de handel brengen van producten waar nu CE-markering van toepassing is. Het VK heeft een eigen variant op de CE-markering in het leven geroepen. Deze wordt (zoals het er nu naar uitziet) 1 januari 2021 in het VK ‘verplicht’. Dit wordt de UKCA-markering genoemd (United Kingdom Conformity Assessment).

In dit artikel volgt een korte uiteenzetting van wat er op dit moment bekend is over de UKCA-markering.

Door: Dennis van Loon, D&F Consulting*

Officieel heeft het Verenigd Koninkrijk met een uittredingsakkoord op 31 januari 2020 de EU verlaten. Hierbij is afgesproken dat er tot eind 2020 nog niet zoveel gaat veranderen. Hiermee is wat tijd gewonnen om onder andere tot een handelsverdrag te komen. Zolang de onderhandelingen hierover nog gaande zijn, is het slechts speculeren wat exact de impact voor de diverse marktpartijen gaat zijn. Er bestaat nog steeds een kans dat er niet op tijd een ‘deal’ gesloten wordt wat kan resulteren in een ‘harde Brexit’. Daarnaast kan er eventueel ook nog een extra ‘blessuretijd’ afgesproken worden om alsnog tot een deal te komen.

2021 (overgangsjaar)

Er is geen reden om direct in paniek te raken na het lezen van 1 januari 2021 als datum dat binnen het VK de UKCA-markering verplicht wordt. Er is namelijk besloten om markpartijen en fabrikanten de tijd te geven om het e.e.a. te kunnen organiseren. Voor producten die reeds voor 1 januari 2021 binnen het VK (of een Europese lidstaat) in de handel zijn gebracht veranderd op dit moment sowieso niets, deze moesten immers voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving toen deze in de handel gebracht werden.

Zoals het er nu naar uit ziet is er voor de meeste CE-gemarkeerde producten een overgangsjaar gedefinieerd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Gedurende deze periode worden bedrijven aangemoedigd om zo snel mogelijk de nieuwe Britse regelgeving te volgen. Om bedrijven echter de tijd te geven om zich aan te passen, kunnen CE-gemarkeerde producten (op basis van de Europese productrichtlijnen zoals opgenomen in Tabel 1) zonder verdere consequenties op de Britse markt worden gebracht tot 1 januari 2022. Binnen Europa is het standaard zo geregeld dat de Europese Commissie productrichtlijnen opstelt welke verstrekt worden aan alle lidstaten die deze dan in de nationale wetgeving moeten implementeren. Aangezien het VK nog geen wijzigingen heeft aangebracht in deze nationale wetgeving, voldoet een product dat in overeenstemming is met een Europese productrichtlijn (CE-markering) dus automatisch ook aan de eisen die de VK productwetgeving aan het product stelt. Hetzelfde is overigens ook van toepassing voor producten die zijn beoordeeld door een door de EU aangemelde instantie (Notified Body). Deze tussenoplossing komt te vervallen wanneer het VK in de tussentijd toch aanpassingen gaat doorvoeren in de nationale productwetgeving.

Wanneer u enkel producten in het Verenigd Koninkrijk op de markt brengt (en dus niet in de Europese Unie), is enkel een UKCA-markering voldoende en kan de CE-markering eventueel achterwege blijven.

tabelTabel 1 – EU productrichtlijnen i.r.t. nationale wetgeving VK 

Kortom:
De CE-markering, de EU-conformiteitsverklaring en de EU-typegoedkeuringstest worden tot uiterlijk eind 2021 als gelijkwaardige alternatieven voor de overeenkomstige Britse wetgeving beschouwd. Er is dus een overgangsperiode van één jaar. Daarna moet de UKCA-markering worden gebruikt en moeten gerelateerde vereisten worden geïmplementeerd. Wanneer er een tussentijdse wijziging in de Britse productwetgeving plaatsvind, is de UKCA-markering mogelijk eerder al vereist.

2022 (minimaal separate UKCA-markering verplicht)

Vanaf 1 januari 2022 zal, om aan te geven dat het product in overeenstemming is met de Britse nationale productwetgeving, de UKCA-markering worden aangebracht op producten waarvoor binnen Europa CE-markering van toepassing is. Dit betekent dat veel producten met zowel een CE- als een UKCA-markering op de markt gebracht gaan worden. Om de last voor bedrijven die te maken hebben met bijvoorbeeld serieproductie te verlichten, bestaat er daarnaast tot 1 januari 2023 voor de meeste producten de mogelijkheid om de UKCA-markering aan te brengen op een apart etiket of plaatje dat separaat op het product wordt aangebracht of eventueel zelfs op een begeleidend document. De marktdeelnemers (fabrikant, importeur of distributeur) moeten maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze UKCA-markering op een degelijke wijze wordt aangebracht en niet vanzelf los komt.

Vanaf 01-01-2023 (geïntegreerde UKCA-markering verplicht)

Vanaf 1 januari 2023 moet de UKCA-markering in de basis rechtstreeks op het product worden aangebracht zoals dit nu ook van toepassing is voor CE-markering (hier zijn enkele uitzonderingen wanneer bijvoorbeeld het soort product het niet toelaat om daar een CE-markering op aan te brengen). Het is dan dus niet meer toegestaan om deze middels een apart etiket, plaatje of document met het product mee te leveren.

Kortom, het product krijgt vanaf 2023 één typeplaat waar alle relevante informatie op staat en minimaal voorzien is van een UKCA-markering op basis van de onderstaande voorwaarden:

  • De UKCA markering mag alleen op het product worden aangebracht door de fabrikant of een gevolmachtigde, voor zover dit is toegestaan binnen de relevante VK productwetgeving.
  • De fabrikant (of zijn gevolmachtigde) neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de conformiteit van zijn product met de toepasselijke Britse wettelijke vereisten.
  • De UKCA-markering geeft aan dat het product in overeenstemming is met de met de toepasselijke Britse wettelijke vereisten.
  • Om de UKCA-markering aan te kunnen brengen moet tevens een UKCA-conformiteitsverklaring worden opgesteld en meegeleverd met het product.
  • Er mogen geen andere markeringen, merktekens of symbolen op het product worden aangebracht naast de UKCA-markering die de leesbaarheid of betekenis van de UKCA-markering zouden beïnvloeden.

Net zoals voor CE-markering zijn er voor UKCA ook de nodige documentatievereisten:

  • De fabrikant (of zijn gevolmachtigde) moet technische documentatie opstellen. Dit moet de onderbouwing bevatten dat het product voldoet aan de wettelijke eisen.
  • Dit ‘Technisch Dossier’ kan worden opgevraagd door de Britse toezichthoudende autoriteiten.
  • Net als bij de CE-markering, moet dit Technisch Dossier minimaal 10 jaar worden bewaard.

Beoordeling door een aangemelde instantie (Notified Body)

Waar een verplichte conformiteitsbeoordeling door een aangemelde instantie (NoBo) vereist was voor producten met CE-markering, zal deze ook vereist worden voor producten die met UKCA-markering op de Britse markt gebracht worden. De verschillende type conformiteitsbeoordelingsprocedures zoals die nu ook al verankerd zijn in de Europese productregelgeving zal binnen de Britse productwetgeving op dezelfde manier opgezet worden. Wanneer van toepassing mag deze conformiteitsbeoordeling door een aangemelde instantie straks enkel uitgevoerd worden door een in het VK erkende instantie om de UKCA-markering aan te mogen brengen.

Voor producten waar de fabrikant op dit moment onder eigen verantwoordelijkheid de ‘CE-conformiteitsbeoordeling’ mag uitvoeren, zal dit ook het geval zijn voor de ‘UKCA-conformiteitsbeoordeling’.

In Europa in de handel brengen van producten met UKCA-markering

De UKCA-markering wordt in Europa en Noord-Ierland niet erkend en heeft als zodanig geen status. Producten die momenteel een CE-markering vereisen voor verkoop in Europa, zullen ook vanaf 1 januari 2021 nog steeds een CE-markering nodig hebben (en eventueel voldoen aan de andere relevante EU-regels). Wanneer vanaf 1 januari 2021 een product uit het Verenigd Koningrijk geïmporteerd wordt in de EU met enkel een UKCA-markering, mag deze dus niet in de handel gebracht worden alvorens alsnog een conformiteitsbeoordeling is doorlopen op basis van de Europese productregelgeving en het product voorzien is van een CE-markering.

Voorbereiding is belangrijk, maar de impact lijkt in veel gevallen mee te vallen.

Met een beetje gelukt hoeft een fabrikant die op dit moment producten verhandeld in overeenstemming met de Europese productregelgeving (en dus voorzien zijn van een CE-markering) en straks ook producten in het VK wil blijven verhandelen, technisch en qua technische documentatie niet al te veel aan te passen (tenzij de Britse productwetgeving inhoudelijk af gaat wijken van de Europese productregelgeving). Met betrekking tot productinformatie, conformiteitsverklaringen, markeringen en eventueel conformiteitsbeoordeling zal er wel het nodige aangepast moeten worden.

Nog 1 keer de mijlpalen en bijbehorende markeringen (zoals het er nu naar uit ziet) op een rij:

2 

Disclamer – De informatie in deze publicatie is ontleend aan publicaties van de Britse regering over Brexit. Aan dit artikel kan geen aansprakelijkheid voor de juistheid of uitvoering ervan ontleend worden. oor meer / actuele informatie zie https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain-from-1-january-2021#legislation