Beleid voor gezond en veilig werken voortgezet

Staatssecretaris de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft zijn visie op het stelsel voor gezond en veilig werken bekend gemaakt. Nederlandse regels worden beperkt tot wat internationale regels vereisen.

Deze visie komt voort uit de evaluatie van het stelsel en actuele ontwikkelingen op het terrein van arbeid, economie en technologie.  Resultaten van deze evaluatie zijn naar de Tweede Kamer gestuurd.

Marktwerking

De evaluatie bevestigt dat de eerder in gang gezette koers van meer marktwerking, een sterkere rol voor sociale partners en gericht toezicht, succesvol is. Het kabinet blijft daarom aansturen op de eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor veilig en gezond werken. Het nationaal belang van gezond en veilig werk dat bijdraagt aan blijvende inzetbaarheid van de beroepsbevolking wordt onderkend, maar het kabinet trekt haar terughoudende overheidsrol door en wil alleen de kaders scheppen.
Het voornemen is om Nederlandse regels nog meer te beperken tot wat internationale regels vereisen. Ook zullen algemene doelvoorschriften vaker de plaats innemen van gedetailleerde middelvoorschriften en zal stevig worden gehandhaafd waar regels niet worden nageleefd.

Werk tot op hogere leeftijd aantrekkelijk houden

De staatssecretaris schrijft verder in de evaluatie dat het kabinet het concurrentievermogen van de Nederlandse economie wil versterken, door onder andere de arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit te verhogen. Om dat te bereiken moet werk aantrekkelijk zijn, tot op hogere leeftijd te verrichten en gecombineerd kunnen worden met andere activiteiten. Goede arbeidsomstandigheden worden dan ook genoemd als voorwaarde voor een goed functionerende arbeidsmarkt, en hoge arbeidsparticipatie en -productiviteit.
Aandacht voor gezond en veilig werken in bedrijven loont. In sectoren waar in het afgelopen decennium bijzondere aandacht was voor arbeidsomstandigheden daalde het verzuim sterker dan in sectoren waar dat niet het geval was. De extra daling van het verzuim vertegenwoordigde een besparing van €450 miljoen per jaar. Een reductie van het aantal arbeidsongevallen met 50% zou een besparing opleveren van ruim €400 miljoen per jaar.
De begroting van SZW verwoordt de doelstelling van het beleid voor gezond en veilig werken: ‘Bevorderen dat werkgevers en werknemers in bedrijven, branches en sectoren een effectief en efficiënt arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid voeren’.
 
Lees hier  de volledige kamerbrief  en het onderzoeksrapport ‘Verantwoordelijk werken’. 
Bron: www.rijksoverheid.nl en arbo-online