Bedrijven maken nog steeds te weinig gebruik van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijven zijn bekend met de REACH-regelgeving maar maken nog steeds te weinig gebruik van het veiligheidsinformatieblad.

Dat blijkt uit controles van Inspectie SZW, Inspectie Leefomgeving & Transport en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit vorig jaar bij bedrijven in de chemische industrie en bij eindgebruikers (autopoetsbedrijven). De inspectiediensten controleerden gezamenlijk op de REACH-verordening en etiketrichtlijnen (EU-GHS).
Vanaf 2007 gelden er nieuwe regels voor bedrijven in de chemische industrie. Die zijn vastgelegd in de Europese Verordening voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische Stoffen.  De regels gaan onder meer over het informeren van werknemers over de gevaren en risico’s van hun werk en het nemen van beschermingsmaatregelen. 
In 2011 controleerde ILT en NVWA producenten, handelaren en importeurs. Er werden 131 afzonderlijke bedrijven bezocht. Deze inspecties waren gericht op het begin (producenten) en het midden van de keten (importeurs en handelaren) van chemische stoffen en preparaten. Er werd gekeken naar registratieverplichtingen, etikettering, veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) en het doorgeven van informatie in de keten. 
Het grootste gedeelte van deze bedrijven aan het begin van de keten heeft zijn zaken op orde. Alle gecontroleerde bedrijven zijn bekend met de regelgeving en meer dan 85% van de bedrijven voldoet aan de registratieverplichtingen. Ook het doorgeven van informatie via veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) is bij ruim 90% van de bedrijven goed geregeld. De naleving in het begin en midden van de keten was in 2011 iets beter dan in de voorgaande jaren. 
Aan het eind van de keten werden door de Inspectie SZW controles uitgevoerd bij 85 autopoetsbedrijven, de eindgebruikers in de keten van chemische stoffen. Alle gecontroleerde bedrijven waren bekend met de REACH-regelgeving, maar zij maken nog te weinig gebruik van het verplichte Veiligheidsinformatieblad (VIB). Hierin staat belangrijke informatie over eigenschappen en maatregelen voor gevaarlijke stoffen. Het VIB was vaak wel aanwezig maar was inhoudelijk niet altijd volledig, vaak was het VIB verouderd. Hieruit blijkt dat de juiste informatie nog niet in de gehele keten is doorgedrongen. Ook werden stoffen regelmatig niet als gevaarlijk herkend of waren de in het VIB beschreven maatregelen niet genomen. Uit de inspectieresultaten blijkt dat bijna 90% van de bedrijven aan het eind van de keten niet voldoet aan de verplichtingen uit de REACH en ARBO-wetgeving met betrekking tot gevaarlijke stoffen. 
De komende jaren blijven de inspectiediensten controleren op  de REACH-verordening en etiketteringrichtlijnen (EU-GHS).  In lopende projecten wordt bekeken waarom er mogelijk geen actuele VIB’s zijn aan het eind van de keten . De branche kan bedrijven verder helpen bij de juiste invulling van het VIB. Binnen de verfsector loopt een pilot om het VIB te digitaliseren. 
Bron: Inspectie SZW